วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พระอภิธรรมบทที่5_พระกะถาวัตถุ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
พระอภิธรรมบทที่5_พระกะถาวัตถุ
(1) ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ
อามันตา โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส
(2) ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ
นะ เหวัง วัตตัพเพ อาชานาหิ นิคคะหัง หัญจิ
(3) ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ
เตนะ วะ ตะ เร วัตตัพเพ โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัต ตะโต โส
(4) ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ มิจฉา
.
(1)บุคคลที่ตั้งสัจจะ เพียรฝึกตน เพื่อเข้าสู่อริยะบุคคล เพื่อการหลุดพ้น
(2)บุคคลนั้น ได้มีจิตใจที่หาญกล้า วิริยะอุตสาหะ ดั่งม้าอาชาไนย
(3)จนสำเร็จเป็นอริยะบุคคล ตามเจตนาที่ตั้งไว้
(4)ยังมีบุคคล ที่หลงเพียรฝึกในทางที่ผิด จึงยังหลงทาง..(นอกพุทธศาสนา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น