วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

634. สามเส้นทาง..เพื่อ..พระนิพพาน


634. สามเส้นทาง..เพื่อ..พระนิพพาน
หินยาน - มหายาน – วัชรยาน... ทุกสาย มีเป้าหมายเดียวกัน แต่แตกต่างด้านวิธีการและการเดินทาง ดังพระสูตร
+..มหายานส่องสว่างราวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
*..หินยานนั้นไม่ต่างจากประกายปะทุจากกองไฟ
+..มหายานสูงราวกับเขาพระสุเมรุ
*..หินยานนั้นไม่ต่างจากจอมปลวก
+..มหายานกว้างขวางราวกับมหาสมุทร
*..หินยานนั้นไม่ต่างจากสระน้ำ
...พระสูตรนี้ ไม่ได้หมายความว่า มหายานสูงกว่าหินยาน แต่อย่างใด มิได้แบ่งแยก เพียงแต่แสดงถึง ความยากง่าย การสวมเสื้อ ที่เหมาะสมพอดี ถ้าเราเป็นเด็กน้อย ไปสวมเสื้อผ้าคนโต ย่อมรุ่มร่าม หรือ..สวมเสื้อเด็กน้อยให้กับผู้ใหญ่ ย่อมอึดอัด
ในเส้นทางแห่งการเดิน คำสอนย่อมเหมาะสมกับ จิตวิญญาณที่หลากหลาย ไม่เท่ากัน การสุกงอมทางจิตวิญญาณ ย่อมไม่เหมือนกัน ..เพราะนั่นคือ ความอิสระของจิต..ที่จะเลือก..ของเขาเอง....เราเพียงแค่บอกวิถีทางความต่างของแต่ละสายเท่านั้น....เราไม่ควรไปตัดสินแทนดวงใจใครว่า..จงมาเดินสายนี้สิ..ดีกว่า...!..
@...หินยาน เปรียบ ดังพาหนะเล็ก ไปถึงไว บรรทุกคนได้น้อย จิตใจผู้ที่ดำรงอยู่ในความว่างโดยสมบูรณ์ เรียกว่า ...อรหันต์..คือ “การหลุดพ้น” แต่ยังไม่ใช่สภาวะ”การรู้แจ้งที่สมบูรณ์”
#...มหายาน.เปรียบ.พาหนะอันยิ่งใหญ่ จุดหมายสูงสุด ปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งปวงได้พบกับความสุขแห่งการรู้แจ้ง ผู้ปฏิบัติมหายานบ่มเพาะความกรุณาอันไม่มีขอบเขต ต่อสรรพสัตว์ ต้องฝึกตนเป็นระยะเวลานานหลายกัลป์ ชะล้างจิตใจให้บริสุทธิ์และสั่งสมบุญกุศล จนกระทั่งพวกเขาเข้าสู่การรู้แจ้งอันสมบูรณ์แห่งพุทธภาวะ
$.....วัชรยาน เปรียบ พาหนะเพชร ดุจการขึ้นเครื่องบิน วัชรยาน มองว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างมีความบริสุทธิ์” อยู่โดยพื้นฐาน เมื่อสรรพสัตว์ ตระหนักถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่แล้วในตัว พุทธภูมิทั้งหกก็ปรากฏตรงหน้า
.
....เมื่อจิตปรุงแต่ง สิ่งทั้งหลาย เป็นสังสารวัฏ
....และเมื่อจิตใสชัด นิพพานก็ปรากฏ
เ*****.ป้าหมายในวัชรยาน คือ
...........การแปรเปลี่ยนความไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์
..........แปรเปลี่ยนกิเลสให้กลายเป็นพลังรู้แจ้ง
...........แปรเปลี่ยนสังสารวัฏให้เป็นนิพพาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น