วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

๔๕๙. สัจธรรม..กับ..ผู้นำทางจิตวิญญาณ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

๔๕๙. สัจธรรม..กับ..ผู้นำทางจิตวิญญาณ

สัจธรรมอันเที่ยงแท้จริงคืออะไร

  • คำว่าสัจธรรม มีหลักว่า สรรพสิ่ง มีลักษณะสากลเหมือนกัน หนึ่งเดียวกัน สัจธรรม ที่พระศาสดาองค์ต่างๆ แสวงหากัน มักอธิบายได้ต่างวิธีกัน แต่เป้าหมายสูงสุดเหมือนกัน คือ ความบริสุทธิ์ ความสันติ ความไม่ต้องเกิด แต่หนทางแห่งการเดินทางไปสู่เป้าหมาย ย่อมแตกต่างกัน ตามบารมี ตามกรรมเกี่ยวพัน ดุจต้นไม้หลากสีสัน หลากสายพันธ์ ย่อมเหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ต่างกัน เพราะนี่คือสีสัน นี่คือการจัดสรร ด้วยอำนาจแห่งกรรม และความสมดุลในธรรมชาติ ทุกศาสนาแก่นแท้ล้วนดีงาม แต่ผู้เดินตามได้เดินตรงตามคำสอนแท้จริงหรือไม่เท่านั้น


ศาสนาพุทธ กล่าวถึงสัจธรรมอย่างไร

  • สัจธรรม ในแง่ของพุทธศาสนาคือความเป็นเช่นนั้นเอง (ตถาตา) ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดใด สมมุติเรียกว่า “นิพพาน” ไม่เหลืออะไรให้ปรุงแต่ง จะพบภาวะธรรมบริสุทธิ์ถูกต้องแท้จริง มิแปรเปลี่ยน

ศาสนาคริสต์ กล่าวถึงสัจธรรมอย่างไร

  • สัจธรรม ในแง่ของคริสต์ศาสนาคือความเป็นเช่นนั้นเอง (พระเจ้า) ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูด ใช้สมมุติคำว่า “พระเจ้า” โดยให้เราทำจิตของเราให้บริสุทธิ์ เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ณ จุดนั้นเอง ใช้คำว่า “พระบิดา (พระเจ้า) เป็นหนึ่งเดียวกับพระบุตร (ตัวเรา ) และพระจิต ( จิตของเรา)” คือ พระผู้บริสุทธิ์ (จิตบริสุทธิ์)นั่นเอง

ศาสนาอิสสลาม กล่าวถึงสัจธรรมอย่างไร

  • สัจธรรม ในแง่ของอิสสลามคือความเหนือเกินกว่ามนุษย์จะคาดเดาได้ ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดใด ใช้คำว่า “พระอัลเลาะห์” คำเตือนของพระนบีมูฮัมหมัดศาสดาอิสลามที่ว่า จงยอมจำนนต่อพระเจ้า อย่าจำนนต่อมาร จงยอมเป็นทาสของพระเจ้า อย่าเป็นทาสของมาร เราเกิดมาเพื่อทำกิจให้พระองค์ เพราะพระองค์คือผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่ง เราต้องทำการละหมาดด้วยจิตที่บริสุทธิ์มากๆ ไม่มีอะไรอื่นเจือปน จะพบภาวะบริสุทธิ์ถูกต้องแท้จริงของพระองค์ กลับสู่ภาวะเดิมแท้ของเรา เป็นภาวะทีบริสุทธิ์ไม่เกิดอีก


ศาสนาฮินดู กล่าวถึงสัจธรรมอย่างไร

  • สัจธรรม ในแง่ของศาสนาฮินดูคือ ความไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดใด ไม่มีตัวตน ภาวะของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ “ปรมาตมัน” เราต้องหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เอง โดยที่เราเป็น”อาตมัน “ ซึ่งปรมาตมันนั้นบริสุทธิ์มาก ไม่มีการเจือปนด้วยสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งได้
ศาสนาเต๋า กล่าวถึงสัจธรรมอย่างไร

  • สัจธรรม ในแง่ของเต๋าคือความเป็นเช่นนั้นเอง (เต๋า) ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดใดได้ ไม่เหลืออะไรให้ปรุงแต่งเลย ภาวะที่ไร้ความแตกต่างกันของสรรพสิ่งจะพบภาวะธรรมบริสุทธิ์ถูกต้องแท้จริง ซึ่งเป็นบ่อเกิดสรรพสิ่ง คือ ภาวะเดิมแท้ก่อนเกิดของสรรพสิ่ง เมื่อเข้าถึงแล้ว ย่อมพบภาวะความไม่เกิดอีก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น