วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พระอภิธรรมบทที่4_พระปุคคะละปัญญัตติพระอภิธรรมบทที่4_พระปุคคะละปัญญัตติ
ฉะ ปัญญัตติโย
การจะเป็นอริยะบุคคล 
เข้าสู่อริยะมรรค-ผล-นิพพาน
จะต้องเรียนรู้เรื่อง 6 ประการนี้ ให้เข้าใจ

(1)
ขันธะปัญญัตติ
องค์ประกอบร่างกาย=รูป-เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ
(2)
อายะตะนะปัญญัตติ
อวัยวะรับรู้ความรู้สึก ตา หู ตัว จมูก ลิ้น ใจ
(3)
ธาตุปัญญัตติ
ธาตุทั้ง 4 กลุ่มบนโลกที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกาย
ธาตุที่มีลักษณะเป็นของแข็งตัว หรือ ธาตุดิน
ธาตุที่มีลักษณะเป็นของเหลว หรือ ธาตุน้ำ
ธาตุที่มีลักษณะเป็นอากาศ หรือ ธาตุลม
ธาตุที่มีลักษณะเป็นพลังงาน หรือ ธาตุไฟ

(4)
สัจจะปัญญัตติ
อริยะสัจ4 ทุกข์ สมุทัย นิโรท มรรค
(5)
อินทริยะปัญญัตติ
แบ่งแยก ชาย-หญิง เพื่อขยายเผ่าพันธ์
(6)
ปุคคะละปัญญัตติ
อริยะบุคคลทั้ง 4 กลุ่ม
กิตตาวะตา ปุคคะลานัง ปุคคะละปัญญัตติ
ทรงจำแนก การเป็นอริยะบุคคล

สะมะยะวิมุตโต/อะสะมะยะวิมุตโต
มีความพร้อม/หรือไม่มีความพร้อม

กุปปะธัมโม/อะกุปปะธัมโม
ควบคุมตนเองได้/หรือควบคุมตัวเองไม่ได้

ปะริหานะธัมโม/อะปะริหานะธัมโม
ทำลายกิเลสตนเองได้/หรือทำลายไม่ได้

เจตะนาภัพโพ/อะนุรักขะนาภัพโพ
มีเจตนาตั้งมั่น/และรักษาคุณความดีเดิมไว้
ปุถุชชะโน/โคตะระภู
จะเป็นปุถุชนธรรมดา หรือ จะเป็นอริยะบุคคล
.

ภะยูปะระโต/อะภะยูปะระโต
สำเร็จโสดาบันอริยะผล/
กายเดินโสดาบันอริยะมรรค

ภัพพาคะมะโน/อะภัพพาคะมะโน
สำเร็จสกิทาคามีอริยะผล/
กายเดินสกิทาคามีอริยะมรรค

นิยะโต/อะนิยะโต
สำเร็จอนาคามีอริยะผล/
กายเดินอนาคามีอริยะมรรค

ปะฏิปันนะโก ผะเลฏฐิโต อะระหา อะระหัตตายะ ปะฏิปันโน
บวชกาย/บวชจิต
กายเดินอรหันต์อริยะมรรค 
จนจิตสำเร็จอรหันต์อริยะผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น