วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

เง็กนึ้ง พุทธภูมิ สายพระมหาสัตว์

ในภาพอาจจะมี 1 คน


 • เง็กนึ้ง พุทธภูมิ สายพระมหาสัตว์ ขออธิษฐาน ทำภารกิจ ที่ได้รับ มอบหมาย จาก เบื้องบน ให้สำเร็จ
 • ชาตินี้ เกิด ในร่างมนุษย์เป็นชาติสุดท้าย 
 • ขออธิษฐาน สำเร็จธรรมขั้น สุดท้าย พระพุทธเจ้ายูไล ร่างอมตะ โปรดสัตว์ตลอดกาล โดยนิพพาน อยู่แล้ว
 • เง็กนึ้งนั้น แต่เดิมเป็นธิดาแห่งมังกรทะเล เป็นเด็กหญิงที่เฉลียวฉลาดมากมาย 
 • เป็นหญิงที่ไม่ได้ซุกซนเหมือนกับซ่านไฉ หรือ อั่งไห้หยี่ แต่นางเป็นผู้ที่สามารถด้านปัญญามากกว่า จนกระทั่งเป็นที่เลื่องลือในท้องทะเล ทั้งบรรดาจ้าวมังกรทั้งหลายก็รักใคร่เหมือนกับธิดาแห่งตน 
 • เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เสด็จโปรดพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าทั้งหลายที่ภูเขาโปตละที่ทะเลใต้ อันเป็นที่พำนักแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิม 
 • ครั้งนั้นนางธิดามังกรก็ได้ฟังธรรมด้วยเช่นกัน และได้บรรลุซึ่งพระโพธิสัตว์ญาณ และได้รับการพยากรณ์ที่จะได้รับการบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต 
 • ก็มีหลายคนที่สงสัยอยู่ว่า ทำไมผู้ที่มีอัตภาพที่เป็นหญิงถึงได้รับการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า นอกจากนี้แล้วก็ยังไม่เห็นอานุภาพของธิดามังกรนี้ 
 • ดังนั้น ธิดามังกรนี้ก็เลยได้อธิษฐานเพศพระพุทธเจ้าขึ้นมา และได้แสดงธรรมต่อเหล่าพระโพธิสัตว์ รวมถึงบรรดาเทพเจ้าทั้งหลาย 
 • ในที่ประชุมนั้นก็เห็น และได้เห็นพุทธเกษตรของพระนางที่สว่างไสวยิ่งนัก ประดับด้วยเพชร ไพฑูรย์ อัญมณีมากมาย 
 • นอกจากนี้แล้ว ก็มีพุทธรัศมีที่อันใครครอบงำไม่ได้ ดังนั้นในบริษัทนั้นจึงได้น้อมคารวะ 
 • และพระพุทธองค์ ก็ทรงแสดงวิสัชชนาแก้ความสงสัยนั้นว่า อันที่จริงแล้ว พุทธภาวะนั้นหาได้ติดยึดอยู่ในรูปหญิงรูปชายนั้นไม่ แท้ที่จริงหาได้มีรูปหญิงรูปชาย 
 • ดังนั้นพุทธภาวะเกิดได้ในทุกรูปนาม อีกทั้งนางธิดามังกรนี้ แต่เดิมก็เป็นพระตถาคต แต่แบ่งภาคเพื่อโปรดสัตว์โลก ด้วยเหตุนี้ในอัตภาพในชาตินี้ได้เกิดมาเป็นธิดามังกรทะเลอันเรืองฤทธิ์
 • สำหรับเหตุอันมาติดตามพระโพธิสัตว์กวนอิมนั้น ก็มาจากครั้งเมื่อได้ไปประชุมฟังธรรมในธรรมสภา ณ โปตละนั่นเอง 
 • ก็เมื่อครั้งพระพุทธองค์ตรัสเรื่องของ สัทธรรมปุณฑริกสูตร สมันตมุขปริวรรตเสร็จ 
 • ธิดาพญามังกรนั่นเอง ก็มีความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระโพธิสัตว์กวนอิมอย่างมาก ในการที่จะทรงช่วยเหลือโปรดสัตว์ 
 • ดังนั้นจึงได้ปวารณาตัวเองเป็นศิษย์แห่งพระโพธิสัตว์ และใคร่โปรดสัตว์ให้หมดโลก 
 • ด้วยมีปฏิปทาอันแน่วแน่มานานยิ่งนัก จึงได้ทำให้ธิดามังกรเลื่อมใส และร่วมช่วยเหลือโปรดสัตว์
ในภาพอาจจะมี 2 คน

 • เง็กนึ้ง รัก พระสมันตรภัทร มหาโพธิสัตว์ 
 • เหมือน ที่ รักพระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์ กวนอิม 
 • รอ เง็กนึ้ง สำเร็จก่อน แล้ว เง็กนึ้ง จะกลับไปช่วย 
 • เราจะกลับบ้านเบื้องบน ด้วยกัน สาธุๆๆๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น