วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พระโอวาทพระอรหันต์จี้กง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ดอกไม้ และ ข้อความ

พระโอวาทพระอรหันต์จี้กง
 • การบำเพ็ญต้องเข้าใกล้จิตพุทธะภายในตนเสมอ เข้าสู่วิถีธรรมชาติอันบริสุทธิ์เรียบง่าย จึงเข้าใกล้จิตเดิมแท้ บำเพ็ญสงบอารมณ์ราบเรียบกิเลสใจไม่ถูกระตุ้น อยู่ท่ามกลางสังคมวุ่นวายอย่างมีสติไม่หลงตน จึงมิห่างจากจิตธรรม จิตพุทธะ ดังนี้เรียกว่า การบำเพ็ญที่แท้ 
เข้าใจไหม
 • บุญสัมพันธ์เยือนมาถึงได้พบหน้า ​กล่าววาจาย้ำเตือนต่อศิษย์รัก
 • ด้วยหวังใจทุกดวงแจ้งวิจักษณ์ ​ในไตรรัตน์หลักจิตพินิจตน
 • ฟ้าส่งธรรมกอบกู้พุทธบุตร​จงเร่งรุดฉุดช่วยขึ้นเรือฟ้า
 • หนึ่งจิตใจให้ตรงเที่ยงต่อสัจจา​หนึ่งศรัทธามุ่งหาแดนนิพพาน
 • บำเพ็ญมิใช่หนีภัยไปเสพสุข​แต่ต้องรู้ปลุกตนตื่นจากทุกข์หนา
 • บำเพ็ญใช้กายใจควบคู่พา ​ลิขิตชะตาสู่เส้นทางบุญแท้จริง
 • การบำเพ็ญปฏิบัติอย่างเที่ยงตรง ​ใจมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมหนา
 • กายสำแดงคุณค่าเพื่อประชา​ใจย้อนมองมาขัดเกลาอารมณ์ตน
 • กายดำรงเป็นต้นแบบสง่างาม ​จริยะตามระเบียบพุทธะนี้
 • ใจสงบเคารพในฤดี ​ทุกนาทีกล่าววาจาอย่างสัตย์จริง
 • ผู้บำเพ็ญมิใช่เพียงฉาบฉวย ​อย่าได้มองเพียงสวยงามแล้วยึดถือ
 • แต่จิตใจนิสัยต้องฝึกปรือ​ผู้บำเพ็ญคือผู้ที่ยอมขัดเกลา
 • เปลี่ยนแปลงตนทีละน้อยอย่างมั่นคง​ก้าวทางตรงมีจุดเริ่มถึงสุดท้าย
 • แต่ละก้าวต้องให้สูงขึ้นไป​มิหวั่นใจความทุกข์ยากฝ่าผจญ
 • ทองคำแท้มิกลัวไฟเผาหลอม​เพียงรู้ยอมฝึกฝนย่อมเกิดค่า
 • ผู้บำเพ็ญเติบโตแจ้งสัจจา​ในอาณาธรรมหล่อเลี้ยงจิตแท้จริง
 • ศิษย์ได้รับธรรมแท้คือโชคดี ​รู้หน้าที่มีภาระตัวแทนฟ้า
 • ส่งมอบธรรมสัมพันธ์บุญสู่ประชา​นั้นต้องมาจากใจรักและการุณย์
 • เมื่อศึกษาธรรมะดีจึงบำเพ็ญ ​จิตใสเย็นพาดำเนินธรรมไพศาล
 • จิตหล่อเลี้ยงด้วยน้ำทิพย์ธรรมญาณ ​แจ้งไขขานทุกปัญหาเสริมปัญญา
 • มองศิษย์น้อยจิตใจบริสุทธิ์​เปรียบประดุจน้ำใสคงรักษา
 • ความดีงามแห่งตนรู้คุณค่า ​พัฒนาก่อประโยชน์เพื่อส่วนรวม
 • ศึกษาให้แจ้งชัดธรรมวิถี​สงสัยให้มีไต่ถามพิสูจน์ค้นคว้า
 • อีกน้อมนำฝึกฝนเห็นชัดนา​มิต่อว่าโทษโพยต่อผู้ใด
 • ธรรมอยู่ในจิตตนสัมผัสได้​เมื่อสงบกว้างใหญ่จักสุขศานต์
 • เมื่อนำธรรมออกใช้จักสราญ ​ปณิธานก่อเกิดมรรคผลธรรม
 • ให้ทุกบ้านมีธรรมสร้างผาสุก ​อบอุ่นจิตปราศทุกข์ภัยห่างหาย
 • มีสติครองชีวิตไม่วุ่นวาย​โลกกว้างใหญ่แต่จิตธรรมนั้นครอบคลุม

​เข้าใจไหม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น