วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

605. ..พระ”สมติงส..บารมี “

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ และ สถานที่กลางแจ้ง

605. ..พระ”สมติงส..บารมี “
..อยากให้อ่านนะ...!
..บารมี คือกำลังใจ ..
กำลังใจด้าน ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา
.....เมื่อทรงบารมี ๑๐ ครบถ้วน ทรงอยู่ในใจ เป็นปกติ 
.....มีผล... เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้ง่าย.. จนจบกิจ
....เรียกว่า. พระขีณาสพ.. 
ผู้มีอาสวะอันสิ้นไปแล้ว คือ..”พระอรหัตผล”
....บารมีทั้ง 10 ทัศน์ เมื่อเต็มสามรอบแห่งกำลังใจ บารมีต้น อุปบารมี และปรมัตถ์บารมี .....-....
เรียกว่าเป็นผู้มีบารมี 30 ทัศน์
**บารมี10 เต็มรอบของพระสาวก ย่อมต่างจาก บารมี 10 เต็มรอบพระพุทธเจ้า.ต่างตรงกำลังใจ
@@.. พระบารมี ๓๐ ทัศน์เต็มรอบแห่งพุทธะ เรียก “พระ”สมติงส บารมี “..
..เป็นธรรมพิเศษ ชื่อว่า “พุทธกรณธรรม “ เพื่อเป็นพระพุทธเจ้า
..คือธรรม สำหรับ “พุทธภูมิ”
. .. ธรรมที่นำไปให้ถึงฝั่งโน้น คือ ..พระนิพพาน..
.**.เมื่อสร้างบุญ..ย่อมมีดวงบุญ
.....ดวงบุญ๑ คืบ.. กลั่นเป็นบารมีได้ ๑ นิ้ว ดวงเล็กลงแต่ควบแน่นขึ้น กลั่นจนบารมีเต็มส่วน๑ คืบ เป็น”สามัญบารมี”
....เมื่อกลั่นสามัญบารมี ๑ คืบ จะเป็นอุปบารมีได้๑นิ้ว เมื่อโต ๑ คืบ เรียก”อุปบารมี”
...เมื่อกลั่นอุปบารมี ๑ คืบ จะเป็นปรมัตถบารมีได้๑นิ้ว เมื่อโต ๑ คืบ เรียก”ปรมัตถบารมี”
++.. เมื่อสั่ง สมบุญไปมาก ๆ บุญนั้นก็จะกลั่นตัวเป็นสามัญบารมี เป็นอุปบารมีเอง และ เป็นปรมัตถบารมีเอง
**… เมื่อเต็ม ๓๐ ทัศน์ จะทำให้บรรลุความเป็นสาวกได้
***....ส่วนผู้ที่ปรารถนาจะสร้างบารมีเป็นพระอสีติมหาสาวก พระอัครสาวก และพระพุทธเจ้า ก็ต้องสร้างบารมีแต่ละบารมีให้มีส่วนโตกว่าจำพวกแรกนี้ขึ้นไปเป็นลำดับ"
.. อนุพุทธะ ปัจเจกพุทธะ สัมมาสัมพุทธะ แม้จะสร้างบารมี๑๐ สามชั้นเป็นบารมี ๓๐ ทัศน์เหมือนกัน แต่ขนาดบารมีต่างกัน..ความยากย่อมต่างกัน บารมีย่อมไม่เท่ากัน เส้นทางไปนิพพานย่อมต่างกัน..แม้สิ้นสุดที่นิพพานเหมือนกัน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น