วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

445.ความเป็นเลิศแห่งมหาสาวก...ในพระสมณโคตมพุทธะ


  1. ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง


445.ความเป็นเลิศแห่งมหาสาวก...ในพระสมณโคตมพุทธะ
บางท่านปารถนาพุทธภูมิและสร้างบารมีมายาวนาน แต่มีจิตผูกพันกับพระมหาโพธิสัตว์ที่ชื่นชอบมาหลายอสงไขย จึงลาจากความปารถนาพุทธภูมิ มาสู่สาวกภูมิ แต่ด้วยบารมีที่สร้างมายาวนานประกอบกับจิตอธิษฐานที่จะติดตามพระโพธิสัตว์องค์นั้น จึงได้เป็นอัครสาวก มหาสาวก ในพระสมณโคตมพุทธเจ้า และได้รับคำยกย่องจากพระพุทธองค์ พอยกมาบางส่วน ดังนี้
ฝ่ายภิกษุ
๑.พระสารีบุตร มีความเป็นเลิศในทางปัญญา
๒.พระมหาโมคคัลลานะ มีความเป็นเลิศในทางการแสดงอิทธิฤทธิ์
๓.พระอานนท์ ทรงเป็นทั้งพระอนุชาและพุทธอุปัฏฐาก เป็นเอตทัคคะ ในทางความทรงจำ
อันดี และเป็นผู้ที่สวดพระสูตรอันเป็นการสืบทอดคำสั่งสอนของพระพุทธองค์
๔.พระอุบาลี มีความทรงจำในพระวินัยเป็นเลิศ เป็นผู้รับผิดชอบในการสวดพระวินัยในปฐมสังคายนา
๕.พระมหากัสสป ประธานคณะสงฆ์ในปฐมสังคายนา มีความเป็นเลิศในการรักษาพระวินัยโดยเคร่งครัด
 (ในทางมหายานถือว่า พระมหากัสสป และพระอานนท์เป็นสาวกซ้าย-ขวา )
 **********
ฝ่ายภิกษุณี
๑. พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระนางทรงเป็นทั้งพระมารดาเลี้ยง เป็นเอตทัคคะ ในการ
เป็นผู้รู้ราตรีนาน และทรงเป็นสตรีคนแรกที่ทูลขอการอุปสมบทเป็นพระภิกษุณีองค์แรก
๒.พระนางเขมาเถรี มีความเป็นเลิศในทางปัญญา
๓. กุณฑลเกสีเถรี มีความเป็นเลิศในการเรียนรู้ธรรมะได้รวดเร็ว
๔. ปฏาจาราเถรี เป็นเอตทัคคะในความทรงจำพระวินัย
*************
ฝ่ายอุบาสก
๑. พระเจ้าพิมพิสาร เป็นกษัตริย์ องค์แรกที่นับถือพระพุทธศาสนา ทรงถวายสวนเวฬุวัน เพื่อให้เป็นที่ประทับของพระพุทธองค์ และบรรลุพระโสดาบัน
๒.อนาถบัณฑิกเศรษฐี มีความเป็นเลิศในการบริจาคทาน
๓.หมอชีวกโกมาราทัศ ผู้มีความมั่นคงในศรัทธา หมอประจำตัวพุทธองค์
๔. พระเจ้าสุทโธทนะ พระบิดาแห่งเจ้าชายสิทธัตถะ
*******************
ฝ่ายอุบาสิกา
๑.นางวิสาขา มีความเป็นเลิศในการถวายทาน
๒. นายขุชชุตตรา มีความเป็นเลิศในการแสดงธรรม
๓. นางสิริมา เป็นโสเภณี มีความงามยิ่งนัก จนพระภิกษุสงฆ์หนุ่มลุ่มหลง เมื่อนางฟังธรรมจากพระพุทธองค์ จึงบรรลุโสดาบัน
๔. นางสุชาดา ผู้ได้ถวายพระกระยาหารแด่เจ้าชายสิทธัตถะก่อนการตรัสรู้ เมื่อนางฟังธรรมจากพระพุทธองค์ จึงบรรลุโสดาบัน นางเป็นอุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น