วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

รู้สติ มีสติ และใช้สติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

ในมรรควิถีจิตจักรวาล
อันเป็นเส้นทางแห่งการหลุดพ้น
สำหรับฆราวาส
ผู้เลือกครองตนเป็น #นักสู้เพื่อการรู้แจ้ง นี้
หากเอ่ยคำว่า #มหาสติ แล้ว
ย่อมหมายถึงการครอง "สติ" รวม 3 ประการ
คือ รู้สติ มีสติ และใช้สติ

เพราะฆราวาสต้องอยู่ในสังคม
ต้องปฏิบัติธรรมร่วมกันกับผู้อื่นตลอดวันเวลา
จะนั่งหลับตาปฏิบัติธรรมคนเดียว
หรือจะปลีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่ได้

ฆราวาสจึงมีบริบทในการดำเนินชีวิต
กับบริบทในการทำงาน
ล้วนเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น
จะไปแอบนั่งหลับตาปลีกวิเวก
เพื่อทำกายกับจิตให้สงบ
ในลักษณะจะไปสวรรค์คนเดียวน่ะไม่ได้

หากจะไปสวรรค์ก็ต้องชักพาผู้อื่นไปด้วย
มีสุขก็ต้องแบ่งปันความสุข
มีความสำเร็จก็ต้องแบ่งปันความสำเร็จ
มีทุกข์ก็จะต้องร่วมต้านทุกข์นั้น
หรือขจัดทุกข์นั้นด้วยกัน

เพราะในความจริงเบื้องหลังมิติโลกนั้น
มนุษย์ทุกคนจักต้องร่วมสร้างสมการซัมเบต้า
ด้วยการสั่นสะเทือนจิตตปัญญาด้านบวก
โดยมีความรักแบบต่างๆเป็นแกนกลาง
ใครจะสั่นสะเทือนคนเดียวไม่ได้ 
เพราะสมการพลังงานด้านบวกนี
จะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยจิตใครเพียงลำพัง

แต่เนื่องจากมนุษย์ทุกคน
มีนิสัยและสันดานแตกต่างกัน
การจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ด้วยการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างลงตัว
ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว
มันเป็นสิ่งที่ยากมากในทางปฏิบัติ

พระบิดาจึงทรงมีเมตตาสื่อสอนไว้ว่า
ให้ท่านทั้งหลายใช้ #มหาสติ เป็นเครื่องมือ
เพื่อจัดการลักษณะนิสัยสันดานที่แตกต่าง
ของพวกท่านทั้งหลายมิให้เป็นเงื่อนไข
จนนำไปสู่ความแตกแยก

แต่ให้สามารถนำความแตกต่าง
มาสร้างสิ่งใหม่
ที่ยิ่งใหญ่และมีประโยชน์มากกว่าแทนเสีย
โดยมหาสตินี่แหละจะช่วยให้ท่านรู้ว่า

เอาสีแดงมาร่วมหรือรวมกับสีขาวแล้ว
มันจะได้สีใหม่เป็นสีชมพูสวยหวานเลยเชียว
ดีกว่าคิดจะเล่นพวกโดยเอาแต่แดงรวมแดง
แล้วเขวี้ยงขาวทิ้งไปเพราะเห็นว่าสีมันต่าง

ชาตินี้ชีวิตพวกท่านจึงไม่มีอะไรใหม่
พวกท่านบนโลกนี้แม้มีจำนวนมากมาย
แต่ก็ทำประโยชน์อะไรให้กับโลกไม่ได้
สร้างประโยชน์ให้กับสังคมก็ไม่ได้

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
นัยความหมายของ #มหาสติ ก็คือ

1.#มีสติ
หมายถึง มีความสามารถที่จะควบคุมอารมณ์
และพฤติกรรมขยะ (Un-acceptable Behavior)
ของตนได้ ไม่น้อตหลุด ไม่สติแตก

2.#รู้สติ
หมายถึง รู้เท่าทันอารมณ์รู้สึก
และการนึกคิดของตนเองได้

3.#ใช้สติ
หมายถึง มีความสามารถในการแสดงออก
ทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวก
และแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้อื่นได้
โดยใช้ความฉลาดทางสมอง 3 ระดับ
ขับเคลื่อนเพื่อการดำเนินชีวิตหรือทำงาน
ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้ดี

ดังนั้น
ถ้าท่านสามารถครองมหาสตินี้ได้
ท่านก็จะไม่สร้างทุกข์ให้ตนเองและใครเลย
ท่านก็จะเป็นคนพ้นกรรม เป็นผู้อยู่เหนือกรรม
ท่านก็จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้ในชาตินี้

ประตูด่านนภาลัยก็จะเปิดแง้มออก
ในเวลาเดียวกันกับตาที่สามของท่านเปิด

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
4-11-2016

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น