วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

การลุล่วงพันธะสัญญา 6 อย่างแท้จริงคืออะไร

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

#ตอบคำถาม
คุณAnothai Bunjong

Question:
ถ้ามนุษย์ทุกคนล้วนมีพันธะสัญญา 6 มาดั้งเดิม 
แต่ทำไมตอนบรรลุผล
จึงมีทั้งพุทธะ อริยะ ปราชญ์เมธี มากมาย
แท้จริงแล้วการลุล่วงพันธะสัญญา 6 อย่างแท้จริง
คือการบรรลุอะไรค่ะ?

จุดสิ้นสุดโดยสมบูรณ์อยู่ที่ไหน?

ขออาจารย์ช่วยเปิดปัญญา...ด้วยค่ะ...
กราบขอบพระคุณค่ะ

Answer:

เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

1."พันธะสัญญา 6" เป็นข้อผูกพันซึ่ง
ดวงจิตวิญญาณแก่นแท้ของมนุษย์ทุกคน
ได้ให้เป็นสัจจะไว้กับองค์จิตจักรวาล
ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
ผู้อนุญาตให้จิตวิญญาณทั้งหลาย
เดินทางข้ามมิติเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์
บนดาวโลกเสรีดวงนี้

โดยให้สัญญาต่อพระองค์ว่า
ตนจะเข้ามาทำหน้าที่ทั้ง 6 ประการ
ในบทบาทแห่งการเป็นมนุษย์
ซึ่งเป็นคน 2 มิติ
ให้สำเร็จลุล่วงให้จงได้
ภายใน 6 หมื่นปีโลก
ก่อนจบสิ้นยุคพลังงานเก่า
โดยจะไม่เหลวไหล ละเลย หรือหลงลืม

2.ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดที่ได้รับโอกาสให้มาเกิด
สามารถบรรลุภารกิจตามพันธะสัญญา 6 นี้ได้
ภายในเงื่อนเวลาไม่เกิน 6 หมื่นปีที่กำหนดไว้
แก่นแท้ของท่านผู้นั้นก็จักสามารถ "ย้อนคืน"
กลับสู่บ้านเกิดทางจิตวิญญาณที่ตนจากมา
เพราะว่า "หมดภาระหน้าที่" ของตนแล้วได้ทันที

ดังนั้น
การลุล่วงพันธะสัญญา 6 อย่างแท้จริง
ที่ื่ท่านถามเราว่า คือ การบรรลุอะไร
คำตอบที่ถูกต้องก็คือ

ท่านจักต้องปฏิบัติตามสัจจะทั้ง 6 ข้อ
ที่ให้ไว้ต่อพระบิดาให้เป็นผลสำเร็จให้จงได้
โดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขเป็นอย่างอื่น

ซึ่งก็มีทางให้ท่านเลือกเดิน 2 ทาง คือ
#เส้นทางนักรบแห่งแสงสว่าง
อันเป็นเส้นทางของนักบวช นักพรต
กับผู้ทรงศีลทั้งหลายเส้นทางหนึ่ง

กับอีกทางเลือกหนึ่ง คือ
#เส้นทางนักสู้เพื่อการรู้แจ้ง
อันเป็นเส้นทางของชาวบ้านหรือฆราวาส
ซึ่งเป็นผู้ครองเรือนทั้งหลาย

โดยไม่ว่าท่านจะเลือกเดินในเส้นทางใด
มรรคผลสุดท้ายที่แท้จริงก็คือ
จะต้องบรรลุผลในพันธะสัญญา 6 กันทั้งสิ้น

3.ท่านจักต้องรู้ว่า
การบรรลุในพันธะสัญญา 6 ที่ว่านี้
เป็นการทำหน้าที่ในมิติแห่งจิตวิญญาณ
เป็นการทำหน้าที่ในด้านของแก่นแท้
โดยจิตหยาบจักต้องรับผิดชอบปฏิบัติ
ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ มิให้ขาดตกบกพร่อง

ซึ่งตัวชี้วัดความสำเร็จของมนุษย์โลก
ต่อภารกิจในพันธะสัญญา6 นี้ก็คือ

3.1 พวกท่านช่วยให้ดาวโลกดวงนี้
สามารถเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่อง
ด้วยอัตราเร็วของการเหวี่ยงหมุนคงที่
เพื่อสร้างสมดุลของระบบตนเองได้หรือไม่

เพราะพลังจิตด้านบวกของพวกท่าน
เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กบริสุทธิ์
ที่ท่านช่วยกันผลิตออกมามอบให้โลกทุกนาที
จากการปฏิบัติตามพันธะสัญญาทั้ง 6 นั่นเอง

ถ้าในสัปดาห์เดียวกัน
ระยะเวลาของกลางวันกับกลางคืนไม่เท่ากัน
บางวันมืดช้า บางวันมืดเร็ว
บางวันร้อนมาก บางวันร้อนน้อยกว่า

บางวันวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ใจสั่น
หรือเกิดอาการเครียดทางประสาท
โดยไม่ทราบสาเหตุ

อาการเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดว่า
แกนหมุนของโลกแกว่งหรือส่าย
เพราะพลังการบิดตัวของแกนแม่เหล็กโลก
เกิดอาการไม่คงที่เพราะมีแรงบิดน้อยลง

3.2 พวกท่านช่วยให้ดาวโลกดวงนี้
มีขั้วเหนือใต้ของเข็มทิศแม่เหล็กคงที่หรือไม่
เพราะพลังจิตด้านบวกของพวกท่าน
ซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กบริสุทธิ์
ที่ท่านช่วยกันผลิตออกมาให้โลกทุกนาทีนั้น
มันจะช่วยให้ #โครงข่ายสนามแม่เหล็กโลก
มีความสมดุลหรือคงที่ได้ตลอ

แต่ถ้าพวกท่านล้มเหลวในพันธะสัญญา 6
ก็จะมีปรากฏการณ์ "นกหลงฟ้า-ปลาหลงน้ำ"
ปรากฏเป็นข่าวให้ท่านได้ยินได้ฟังเป็นประจำ
เพราะทั้งฝูงนกฝูงปลาจะเกิดการสับสนทิศ

ที่เห็นบ่อยที่สุด คือ ฝูงปลาโลมา-วาฬ
จะพากันมาเกยหาดตื้นๆตายอย่างน่าสงสาร
ขณะที่ฝูงนก ฝูงผึ้ง มันก็จะพากันกลับรังไม่ถูก

ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
เส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกเกิดการแกว่ง-ส่าย
จึงยังผลให้ "เข็มทิศแม่เหล็ก" หรือ #ดิจิตัลลิส
ซึ่งติดตั้งอยู่ที่สมองของนกและปลาใหญ่น้ำลึก
มีการทำงานผิดพลาดเกิดขึ้น
เพราะเกิดอาการสับสนงุนงงจึงหลงทิศนั่นแหละ

3.3 พวกท่านช่วยให้ดาวโลกดวงนี้
สามารถผลิตก๊าซออกซิเจน
ออกมาจากโรงงานภายในแกนโลก
อย่างเพียงพอกับความต้องการของระบบหรือไม่

ถ้าพวกท่านล้มเหลวในพันธะสัญญา 6
มันก็จะมีปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งให้ท่านเห็น
นั่นคือปรากฏการณ์ที่ "นกตกลงมาตาย"
และ ฝูงปลานับหมื่นๆตัวในทะเล
จะพากันลอยมาเกยหาดตื้นๆตาย
ด้วยเหตุผลเดียวกันก็คือ
พวกเขา "ขาดอากาศหายใจ" เฉียบพลัน!!!

4.ความรู้ใหม่สำหรับท่านทั้งหลายในข้อ 3.
จึงเป็น "คำตอบ" ในข้อที่ท่านถามเราว่า

"การลุล่วงพันธะสัญญา 6 อย่างแท้จริงนั้น
คือการบรรลุอะไรค่ะ?"

ซึ่งแท้แล้วเป็นการทำหน้าที
ทางจิตวิญญาณของมนุษย์
เพื่อให้มีผลปรากฏสูงสุด
ในมิติทางกายภาพของระบบโลกนั่นเอง

5.ดังนั้น
การเข้าถึงความเป็นพุทธะ อริยะ
หรือ ปราชญเมธีตามที่ท่านกล่าวนำคำถามไว้
มันจึงมิได้หมายความว่า "วิญญูชน" เหล่านี้
เป็นผู้บรรลุมรรคผลสูงสุดได้ถึงนิพพานแล้ว

แต่สภานภาพทั้ง 3 แบบดังกล่าว
มันเป็นเพียงแค่สิ่งสมมติที่ใช้เรียกขาน
วิญญูชนที่มีความสามารถในการใช้ปัญญา
ซึ่งมีความพิเศษกว่าปุถุชนทั่วไปเท่านั้น

สถานภาพเหล่านี้มันมิได้เป็นตัวชี้วัดว่า
พวกเขา "บรรลุมรรคผล" หลุดพ้นนิพพาน
อย่างที่ท่านคิดเข้าใจกันแต่อย่างใด
เพียงแต่พวกเขากำลังอยู่ในเส้นทาง
"หยิบปัญญามานิพพาน" กันเท่านั้น

กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา
ประทานคำตอบเหล่านี้แก่ลูกเพื่อโลก

เอเมน สาธุ
21-3-2017
ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
47 ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
Somlith Soudavanh ກາບສາທຸທ່ານອາຈານເປັນຢ່າງສູງ..!
Ma Na จงแสวงหาปัญญาดุจหาขุมทรัพย์
กราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง
ท่านเป็นพระปัญญาของพระเจ้าอย่างแท้จริง..
...ดูเพิ่มเติม
ลุงประจำ ดาวพลัง กราบขอรายงานตัว เข้าห้องเรียน ครับผม
ทศ ปารมี กราบสาธุในองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธะสัญญา ๖ ที่มีผู้ถามมา ครับท่านอาจารย์
ลุงประจำ ดาวพลัง กราบพระบาทพระบิดา กราบบุตรเอกแห่งพระองค์ กราบท่านอาจารย์ ที่ได้ตอบคำถามผู้สงสัยในพันธะสัญญา ๖ และการหลุดพ้น นับเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ ที่มนุษย์ทุก ๆ คน ได้รู้และต้องปฏิบัติตามอย่างไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะได้ให้สัจจะกับพระบิดาไว้แล้วก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ และพระบิดาได้เมตตาให้มาเกิดคนละ ๖ หมื่นปี/ภพชาติ ซึ่งยุคนี้ พระบิดาได้เมตตาให้บุตรเอกมาเกิดในประเทศไทย เพราะประเทศไทย เป็นประเทศที่มีเสาอากาศมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก และมีทั้ง ๓ ศาสนา ที่เลื่อมใสและศรัทธาในพระบิดามากอยู่แล้วด้วย เพื่อให้มาเฉลยคำตอบคำถามมนุษย์โลกที่สงสัย ในการหลุดพ้น คือนิพพาน การชำระโลกครั้งที่ ๔ การหมุดยุคพลังงานเก่า และกำลังเข้าสู่ยุตพลังงานใหม่ ตั้งแต ๒๕๔๖ นั้นแล้วด้วย จึงได้มาเฉลยบทบาทของการเกิดของมนุษย์ในยุคนี้ ให้ได้ทราบและนำมรรควิถีแห่งจิตจักรวาลมาปฏิบัติให้ได้บรรลุมรรคผลในภพชาตินี้ ให้จงได้ ในพันธะสัญญา ๖ ดังกล่าวนั้น กราบขอบพระทัยพระบิดา กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ที่ได้เมตตานำมากล่าวสอนให้ถื่อปฏิบัติต่อไป กราบสาธุ ครับผม
Maneerat Khunsiri กราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดา
กราบองค์พระเชษฐา
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตา ตอบคำถามเกี่ยวกับการลุล่วงพันธสัญญา 6 ค่ะ
...ดูเพิ่มเติม
Yoo Bura กราบสาธุค่ะ
วาสนา มชชารี กราบพระบาทขอบพระทัยพระเมตตาจากพระบิดา
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เจ้าค่ะ
ขอบคุณ คำถามของคุณAnothai Bunjong ด้วยค่ะ
กันต์ญาณินท์ พนมอุปถัมภ์ กราบสาธุ ลูกขอแชร์นะค๊ะ
Chettha Fuchreonrat กราบ เอเมน สาธุ
พิชชาภรณ์ อาจหาญ กราบขอบพระทัยพระบิดากราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ในพระเมตตาองค์ความรู้เจ้าคะเอเมนสาธุ
นางฟ้า สุดที่รัก กราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ประทานเมตตาประทานองค์ความรู้ที่เป็นความจริงแท้ แก่โลก ขอน้อมรับปฏิบัติตามพันธะสัญญา 6 ตามคำสื่อสอน เจ้าค่ะ เอเมน สาธุ 
ทาง ช้างเผือก กราบพระบาทพระบิดา
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์
ในองค๋ความรู้นึ้ค่ะ
Som Jintana กราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดา
กราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ที่เมตตา
ขอบพระคุณ คุณอโณทัย ที่ถามคำถามให้ได้เรียนรู้ร่วมกันค่ะ
Aticha Chuntong กราบสาธุๆๆกราบท่านอาจารย์ค่ะ
Yada Kam กราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดา
กราบขอบคุณท่านอาจารย์ ค่ะ
Natt Petnin สาธุ กราบขอบพระคุณครับ
สมกิจ รวยเต็มหัตถ์ Amen. กราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตาด้วยความรัก บอกความหมายที่แท้จริงให้ลูกๆทุกคนให้เข้าใจกันได้ถุกต้อง กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาครับ
แม่น้องภูริ พัณณมาศ มิศกะเสวตร์ ขอให้เข้าอบรมไซโคโชว์และอ่านหนังสือจิตจักรวาล...เปิดใจให้กว้างๆ ท่านจะเป็นคนที่หันหลังให้ความงมงายได้ทุกคน

กราบ
ภูษิตา สุริยวงศ์ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ เราต้องสร้างพลังบวกกันอย่างจริงจังนั่นแหละเนาะเจ้าคะ
อรทัย พวงคำ กราบสาธุท่านอาจารย์ที่ตอบคำถามและผู้ถามให้ได้เตือน
สติทุกวันค่ะ
Anothai Bunjong ปาฏิหารย์ทางปัญญา.....ปรากฏชัดแจ้งแล้วบนโลก ใบนี้..............กราบพระบาทพระบิดา พระเชษฐา ..ท่าน.ป.วิสุทธิปัญญา ... ท่านอ.ปริญญา ตันสกุล....
Aroonsri Holmes กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตา🙏
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่อธิบายให้ความหมายหน้าที่แท้จริงของมนุษย์โลกที่จะนำพาแก่นแท้กลับบ้าน 🙏
เอเมน สาธุ🙏
Gypsy Queen กราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ ที่เมตตาตอบคำถาม กราบสาธุ เอเมนค่ะ และขอขอบคุณ คุณ Anothai Bunjongด้วยค่ะ
Krit Wade กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะกราบสาธุ เอเมน
ลุงประจำ ดาวพลัง กราบสาธุ .ครับผม
GookKai Raktham กราบพระบาทพระบิดา
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาชี้แนะสั่งสอน
สาธุ...เอเมน
ขุนวัง ขุนทอง กราบพระบาทพระบิดา
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์
เอเมน สาธุ
Telling Kuru เอเมน ..สาธุ
Mark Enlighten กราบพระบาทพระบิดา ที่ทรงเมตตาให้ท่านอาจารย์นำองค์ความรู้นี้มาเปิดเผยให้ลูกๆได้ทราบ สาธุ เอเมน
Phatsanan Tomongkol กราบพระบาทพระบิดา
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาค่ะ
ภาวิณี ชินบุตรรักษ์ เข้าใจแล้วค่ะ ว่าทำไมจึงสอนให้ จิตใส่ ใจสวย เพราะโลกต้องการ หลังๆมา คนเรารักกันไม่เป็น และรักแบบมีเงื่อนไข ไม่ให้ไม่รัก โกรธเกียจ แค้น เคือง รักไม่โปร่งใส รัก ของเขา ของเรา รักหวงแหน ไม่แบ่งใคร งก โลภ อันนี้ เป็นปกติของ มนุษย์ที่ยังไม่ได้ฝึกจิต ขอ...ดูเพิ่มเติม
Jintana Pootha กราบขอบพระคุณพระบิดา ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ
Noi Rittirat กราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดา
กราบขอบพระทัยองค์พระเชษฐา
กราบขอบพระคุณครับท่านอาจารย์
...ดูเพิ่มเติม
Adchara Dada Pharm กราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดา และกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะที่เมตตาประทานองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลให้ลูกๆได้ทราบค่ะ เพื่อการทำหน้าที่ของลูกๆค่ะ และขอขอบคุณท่านเจ้าของคำถามค่ะ ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ในองค์ความรู้นี้ไปด้วยค่ะ กราบสาธุค่ะ
ดุสิดา มณีโรจน์ กราบพระบาทพระบิดา
กราบองค์พระเชษฐาป.วิสุทธิ
ิปัญญา
...ดูเพิ่มเติม
Ratsami Kaeoyotkong กราบขอบพระทัยพระบิดา_/\_
กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
กับความรู้อันสูงสุดนี้ค่ะ
Nika R. Narchy กราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาประทานคำตอบลูกๆ กราบองค์พระเชษฐา กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เมตตาสื่อสอนให้ความรู้และคำตอบลูกๆเจ้าค่ะ
Manassanant Porncharoenroj กราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดา
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาสื่อพระโอวาทนำองค์ความรู้จากองค์พระบิดามาบอกกล่าวแด่ชาวโลก...เพื่อบรรลุพันธะสัญญา 6..
คำตอบที่อธิบายได้อย่างชัดเจน ถึงสาเหตุเภทภัยและภัยพิบัติที่เกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆค่ะ

ขอบพระคุณคำถามจากคุณอโนทัยค่ะ
Bunya Hattee กราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดา กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ในพระเมตตาองค์ความรู้ให้แก่ลูกๆค่ะ
กราบสาธุเอเมน
พรรณพนัช คุณาบุตร กราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดา
กราบองค์พระเชษฐา 
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์

และขอกราบอนุโมทนาสาธุในคำตอบที่ไม่ยึดติดต่อสิ่งใดๆทั้งปวง ขอทำหน้าที่ตามพันธะสัญญาให้ดีที่สุดค่ะ
กรแก้ว รัตนภา หน้าที่ทางจิตวิญญาณของการเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ยิ่งใหญ่นัก กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ ที่เมตตาประทานแสงแห่งปัญญา นำทางจิตวิญญาณของลูก......ลูกน้อมกราบพระบาทพระบิดาค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น