วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

ดวงจิตธรรมญาณของทุกท่าน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
ตลอดระยะเวลากว่าหกหมื่นปีโลกที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบันนี้นั้น
#ดวงจิตธรรมญาณของทุกท่าน
ได้ขันอาสาพระผู้ให้กำเนิดท่านทั้งหลาย
เดินทางข้ามมิติมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ยังโลกเสรีนี้
คนละมากมายหลายภพชาติกันแล้ว
มันเนิ่นนานพอที่จะเรียนรู้โลก
เรียนรู้ตนเองและผู้อื่นได้อย่างจบแจ้ง
เนิ่นนานพอที่จะมีสำนึกถึงหน้าที่ใน #พันธะสัญญา 6
ซึ่งแก่นแท้ของท่านได้ให้ไว้ต่อพระบิดา
ตั้งแต่มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกแล้ว
จึงหมดเวลาที่ดวงจิตธรรมญาณของพวกท่าน
จะทำหน้าที่ผลิตสร้างพลังงานจิตด้านบวก
จากอำนาจแห่งรักให้แก่ดาวเคราะห์โลกดวงนี้แล้ว
แม้ว่าตั้งแต่ภพชาติแรกจนถึงปัจจุบัน
พวกท่านบางคนยังไม่อาจสามารถเข้าถึง
ภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ว่านี้ได้เลยก็ตาม
แต่เมื่อท่านหมดเวลาปฏิบัติภารกิจ
พ้นไปจากหน้าที่ๆต้องรับผิดชอบกันแล้ว
จึงมีเพียงสิ่งเดียวที่ท่านทั้งหลายจักต้องกระทำ
นั่นคือ #การแสวงหาหนทางกลับออกไปจากระบบโลก
พ้นไปจากการมีจิตวิญญาณอยู่ในกาแล็กซี่นี้
และหลุดพ้นออกไปจากเอกภพตลอดกาลนิรันดร์
โดยจะไม่มีการย้อนคืนกลับสู่การเกิดใหม่อีก
ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณผู้ขันอาสา
จากแดนสุญตานอกระบบเอกภพ
อันเป็นดินแดนที่ท่านเองจากมาและต้องกลับไป
ให้พวกเขาได้รับโอกาสข้ามมิติเข้ามา
เพื่อทำหน้าที่แทนพวกท่าน
ในยุคพลังงานใหม่ต่อไปได้
ท่านทั้งหลายจักต้องรู้ว่า
หากพวกท่านไม่ยอม "#นิพพาน" คือกลับบ้านไม่ได้
หรือไม่คิดที่จะนำพาแก่นแท้ตนเองกลับบ้าน
พวกท่านยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อไป
ทั้งๆที่โลกถึงกาลสิ้นยุคแล้วเช่นนี้
มันจะสร้างความเสียหายต่อระบบโลกและเอกภพ
ซึ่งเป็นระบบใหญ่อย่างมากมาย
ซึ่งขณะนี้ก็เริ่มส่อเค้าลางแห่งการเสียสมดุลบ้างแล้ว
จากสถิติทุกด้านในกรณี #มหันตภัยพิบัติโลก ที่เกิดขึ้น
เพราะจิตสำนึกโดยรวมของโลกตกต่ำสุดๆ
ชนิดที่ไม่มียุคใดจะตกต่ำมากมายจนขนาดนี้มาก่อน
ซึ่งมันจะสอดคล้องกับที่เราเคยกล่าวต่อพวกท่านว่า
หมายความว่าถ้ามนุษย์โลก
ยังไม่เร่งนำพาจิตวิญญาณของตนกลับบ้าน
ตามมรรควิถีแห่งจิตจักรวาลสำหรับท่านที่เป็นฆราวาส
หรือตามมรรควิถีแห่งพระพุทธองค์สำหรับนักบวช
มนุษย์จะเสื่อมแล้วโลกก็จักเสื่อมตาม
#ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นไปทั่วโลก
นอกจากนั้นปฏิบัติการชำระโลกโดยช่างเท็คนิก
ซึ่งรอรั้งที่จะลงมือปฏิบัติการขั้นต่อไป
เพื่อสร้างสมดุลโลกในระดับที่สูงกว่ายุคพลังงานเก่า
พวกเขาก็พร้อมที่จะดำเนินการอยู่
นั่นหมายความว่า "#มหันตภัยพิบัติ"
ที่มิใช่ "#ภัยธรรมชาติ" มันจะปรากฏเกิดขึ้นต่อโลก
ที่หนักหนารุนแรงเร่งเร้าจนเหนือความคาดหมาย
ซึ่งท่านเองและใครๆก็จะมิอาจพลิกตำรา
เพื่อค้นหาประวัติศาสตร์มาอ้างอิงได้เลยเพราะไม่เคยมี
อีกทั้งจะหาตำราวิทยาศาสตร์เล่มใดๆ
มาอธิบายปรากฏการณ์แปลกๆที่จะเกิดขึ้นก็ไม่พบ
เพราะมันล้วนเป็น "#ความรู้ใหม่"
#ที่อยู่นอกเหนือการคิดได้ด้วยจิตมนุษย์
เพราะมันจะเป็นภัยพิบัติจากปฏิบัติการของช่างเท็คนิก
มิใช่ภัยธรรมชาติแต่อย่างใดทั้งสิ้น
โดยมีเป้าหมายหลักคือ #กำจัดขยะทั้งหมด
#ออกไปเสียจากระบบโลก
ขยะทั้งหลายจะประกอบด้วย
เกาะแก่งน้อยใหญ่ในทะเลและมหาสมุทร
วัตถุเท็คโนโลยีขยะที่มนุษย์สร้างขึ้นไว้
เพื่อทำลายล้างกัน ทำลายระบบนิเวศน์ และโลก
รวมทั้งขยะมนุษย์ที่ทำตัวรกโลกรกแผ่นดิน
เพราะรักไม่ได้ ให้ไม่เป็น เห็นแก่ตัว
เป็นคนที่ไร้ประโยชน์ต่อสังคมและโลก
เป็นผู้ทำตนเป็นอุปสรรคบนเส้นทางหลุดพ้นของผู้อื่น
เพื่อลดน้ำหนักมวลบนพื้นผิวโลก
และแก้ปัญหาการแกว่งส่ายขณะโลกเหวี่ยงหมุน
นอกจากนั้นปฏิบัติการชำระโลกยังจะต้อง
ปรับแนวเอียงของแกนหมุนรอบตัวเองของโลก
ให้เบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมอีก 8.5 องศา
เพื่อคืนความอุดมให้แก่ทะเลทราย
เพื่อชำระแผ่นดินส่วนเกินออกไปจากแผนที่โลก
ทั้งยังจะต้องปรับแนวเข็มทิศแม่เหล็กโลกเหนือใต้
ให้เบี่ยงเบนมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
อีก 3 องศาจากแนวเดิมในปัจจุบัน
เพื่อให้พาดผ่านแผ่นดินแห่งพระศาสดาพระองค์ใหม่
ที่จะทรงสามารถติดต่อกับจักรวาลได้ดียี่ง
และยังจะต้องยกระดับความเข้มสนามแม่เหล็กโลก
ให้สูงขึ้นจาก 14 เกาส์ในปัจจุบันเป็นไม่เกิน 22 เกาส์
พร้อมกับการยกระดับโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลก
ให้สูงขึ้นเหนือพื้นโลกในระดับสมดุลและคุ้มภัยได้ดี
นั่นคือ อยู่ที่ระดับ 6 หมื่นกิโลเมตร
ทั้งหมดทั้งมวลจะกระทำผ่านมหันตภัยพิบัติ
ที่มิอาจหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้
เพราะเกิดจากโลกเสียสมดุลเองหนึ่ง
กับจากแผนปฏิบัติการชำระโลกโดยช่างเท็คนิกอีกหนึ่ง
มันคือการชำระสรรพสิ่งที่เป็นขยะและไม่เหมาะสม
ให้ออกไปจากระบบโลกและคืนสมดุลระดับใหม่
เพื่อทำให้โลกยุคพลังงานใหม่น่าอยู่
อันเป็นการชำระทั้งมิติทางกายภาพและพลังงาน
ที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้
ล้วนเป็นข่าวสารจาก #พระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล
อันไพศาลของพระองค์
ล้วนเป็นความจริงที่ท่านทั้งหลายต้องรู้
แม้บางท่านอาจไม่รู้ว่าทำไมท่านจะต้องรู้
แม้บางท่านพอได้รู้แล้วปฏิเสธข่าวสารนี้ทันทีก็ตาม
เรากล่าว #ข่าวสาร ความจริงนี้ ต่อท่านทั้งหลาย
ด้วยความรักและปรารถนาดีต่อพวกท่าน
เรากล่าวไปตามหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเรา
เรากล่าวไปตามที่พระองค์ทรงใช้ให้เรามากล่าว
เรามิได้กล่าวเพื่อความสะใจอย่างไร้สติแต่อย่างใด
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
27-1-2017

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น