วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

600. ประตูแห่งภพ กับ นิมิตความตาย

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ สถานที่ในร่ม

600. ประตูแห่งภพ กับ นิมิตความตาย
... จิตของเรา ชี้นำ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมทั้งมวลของเรา ..ช่วงที่เราผล็อยหลับช่วยให้เรามีประสบการณ์เรื่อง แสงสว่างวาบขณะที่สิ้นชีวิต ภาวะความฝันมีลักษณะคล้าย"..บาร์โด ".. และนิมิต ความฝัน มีลักษณะคล้ายกับตัวตนของบาร์โด ..(จำลองความตาย ภาพจำลองประตูแห่งภพหน้า)
.. การฝึกแบบตันตระ จึงต้องฝึก “โยคนิมิต” เพื่อควบคุมความคิดและภาพ นิมิตในฝันได้ เพื่อควบคุม”บาร์โด” ควบคุม “ประตูสู่ภพหน้า” ได้เช่นกัน
...การตื่นจากฝัน ย่อมเหมือน การเกิดใหม่ เมื่อ...ตัวตนความฝัน สลายไป และเราตื่นขึ้นมาในรูปลักษณ์ใหม่ ฉันนั้น " 
หลักพุทธศาสนา คือการศึกษาเรื่องจิต และ การพัฒนาคุณสมบัติภายในจิต
**... หินยาน - มหายาน - วัชรยาน ทั้ง ๓ วิธีต่างก็มีการฝึกฝนให้ มี..มรณสติ เพียงแต่ต่างกัน ปลีกย่อย เท่านั้น
.. 
+... ฝึกแบบหินยาน คือ ทางสายกลาง การสละโลกียสุข มีมรณสติ..ทำให้เรามองเห็นสิ่งทั้งหลายได้ด้วย ความสงบและไม่หวั่นไหว และไม่ยึดมั่นในขันธ์
+.. ฝึกแบบมหายาน ..หัวใจของมหายานคือ “การุณยธรรมอันยิ่งใหญ่” เมื่อผู้ฝึกมีมรณสติอันมั่นคงแล้ว แม้ผู้อื่นสร้างกรรมให้ เขาย่อมมีขันติ อดทน และเมตตากรุณาต่อคนเหล่านั้นด้วย ทำให้พระโพธิสัตว์มีปณิธานที่แน่วแน่ยิ่งขึ้น ที่จะช่วยสรรพสัตว์
+..ฝึกแบบวัชรยาน ผู้ฝึก สามารถใช้อำนาจสมาธิเข้าสัมผัสความตายในขั้นต่าง ๆ ได้ เหมือนสิ้นชีวิตจริง ๆ นี่เป็น” การฝึกขั้นสุดยอดในมรณสติ “
..**...ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติ สามารถมีประสบการณ์มรณะ ความตาย ได้ในสมาธิและรู้ได้แน่ชัดว่าจะมีอะไรเกิด ขึ้นบ้างหลังความตาย สัมผัสพลังงาน กายทิพย์ จักรู้แจ้งในไตรภพ มีความรู้สึก สำนึกรู้ ละเอียดอ่อนที่สุด นี่คือมรรควิธีที่ทำให้ผู้ปฏิบัติมี...พลังอำนาจอันสามารถ”บรรลุพุทธภูมิ “ได้ในหนึ่งชั่วอายุขัยเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น