วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

๔๖๖. สวดมนต์..บาลี.. ห้องน้ำ..ธรรมทาน

ในภาพอาจจะมี อาหาร
๔๖๖. สวดมนต์..บาลี.. ห้องน้ำ..ธรรมทาน
การสวดมนต์ เป็นการกล่าวยกย่อง พระคุณของพระพุทธเจ้า เป็นบทพระธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในสูตรต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์เทวดา ในการ ละสละ ขัดเกลากิเลส
การสวดสาธยายพระธรรม เพื่อเพิ่มธรรมฝ่ายดี (ศรัทธา) เมื่อกุศลจิตเกิดขึ้น ก็ละอกุศลขณะนั้นได้ ถ้ารู้คำแปล ยิ่งเพิ่มพูนปัญญา แม้ไม่รู้คำแปล กระแสแห่งพุทธะก็ยังคงมีอยู่ดี เป็นพลังงานแห่งเสียง แห่งแสง
เพราะ พระธรรมและปัญญา กุศล ไมได้อยู่ที่ภาษาใด แต่อยู่ที่จิตที่ศรัทธาที่อยู่เหนือภาษาใดใด
แม้การสวดมนต์ในห้องน้ำ ถ้าเราได้ฟัง เกิดความเข้าใจ ย่อมเป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ก็ตาม ควรฟังทุกโอกาส ที่สามารถฟังได้ เราใช้จิตฟัง มิได้นำร่างกายที่เน่าเหม็นฟัง หรือไม่ใช่สถานที่สกปรก เพราะธรรมแท้จริงไม่มีกาล
การสวดมนต์ เป็นการ”เปล่งเสียง”เป็นทานมัย เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา เป็นการให้ธรรมทาน เป็นการฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าผ่านเสียงตัวเราเอง เป็น”ธัมมัสสวนามัย” และเป็นการแสดงธรรมของพระพุทธองค์ด้วย”ธัมมาเทศนามัย” ขณะที่สวดมนต์ เหล่าเทวดาพรหม ชาวทิพย์ทั้งหลาย ที่ได้ยินต่างอนุโมทนาในกระแสแห่งธรรม
**การสวดมนต์จะมีอานิสงส์มาก นอกจากจะสวดด้วยความศรัทธาเลื่อมใสแล้ว ถ้าธรรมบทนั้นทำให้ผู้ได้ยิน มีจิตอันเป็นกุศล ทำบุญมากขึ้น ทำบาปน้อยลง จึงเป็นธรรมทานที่สมบูรณ์
++เมื่อคืน ๑๐ เม.ย.๖๐ ตี ๔..ข้าพเจ้าได้ยินเสียงบอกกับข้าพเจ้าว่า”.ตอนนี้แสงแห่งจิตพุ่งไปไกลกว้างมาก เพราะผลจากการให้ธรรมทาน ให้ถวายเสื้อสีขาว ๒ ตัว เอาขนาดพอดีตัวเลยนะ” ..ทีเขียนบอก เพียงอยากเป็นกำลังใจแด่”นักธรรมทานทั้งหลาย” ว่าสิ่งที่ทำไปเป็นกรรมดี ในโลกทิพย์ท่านรับรู้ได้ และข้าพเจ้ามาตีความหมายของเสื้อสีขาว๒ตัว ในทางธรรมว่า..เป็นการทำจิตให้ขาวสะอาด มีศีล๕ศีล๘ ให้มั่นคง ส่วนขนาดพอดีตัว อาจหมายถึง “ทางแห่งมัฌชิมา” ทางสายกลาง อริยะมรรคมีองค์๘.....ส่วนทางโลก..ข้าพเจ้าตั้งใจไปถวายเสื้อสีขาวจริง เพื่อให้คนถือศีล๘ ในวัด เปลี่ยนโลกีย์ทรัพย์เป็นโลกุตระทรัพย์...เปลี่ยนภาพหยาบทางโลก ก่อเกิดภาพทิพย์ที่ละเอียด..ตามอุปทานกรรมดี.ตามเหตุปัจจัย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น