วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

สมันตภัทรจริยาปณิธานวรรค

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

大方廣佛華嚴經 普賢行願品
สมันตภัทรจริยาปณิธานวรรค
เหตุไฉนเล่า ?
พระโพธิสัตว์นั้น

หากสามารถอนุโลมตามสรรพสัตว์ได้ 
ย่อมเป็นการตามสักการะพระพุทธเจ้าทั้งปวง

หากคารวะและเป็นธุระให้แก่สรรพสัตว์ 
ย่อมเป็นการเคารพและเอาภาระของพระตถาคต

หากยังสรรพสัตว์ให้เกิดความยินดี 
ย่อมยังให้พระตถาคตทั้งปวงยินดี 

เพราะเหตุใดเล่า
เพราะพระพุทธตถาคตใช้มหากรุณาจิตเป็นสังขาร 
เหตุเพราะสรรพสัตว์แล้วจึงเกิดมหากรุณา 
เหตุเพราะมหากรุณาจึงเกิดโพธิจิต 
เหตุเพราะโพธิจิตจึงสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิ.

「何以故?菩薩若能隨順眾生,則為隨順供養諸佛;若於眾生尊重承事,則為尊重承事如來;若令眾生生歡喜者,則令一切如來歡喜。何以故?諸佛如來以大悲心而為體故,因於眾生,而起大悲;因於大悲,生菩提心;因菩提心,成等正覺。

罽賓國三藏般若奉 詔譯
พระปรัชญามหาเถระ ตรีปิฎกธราจารย์ชาวเมืองกปิศา อินเดียเหนือ แปลจากสันสกฤตพากย์สู่จีนพากย์
ในวันที่ ๕ เดือน ๖ (ตามจันทรคติ) เมื่อรัชสมัย貞元 ปีที่ ๑๒ (พ.ศ. ๑๓๓๙) ที่วัดฉ่งฝู (崇福寺) นครฉางอาน

พระวิศวภัทร เส็กก่วงโต่ว (釋廣度) แปลจากจีนพากย์สู่ไทยพากย์ เมื่อวันที่ ๑๔ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น