วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

508. " การทำมุทรา..เพื่อ..พุทธะ "

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

508. " การทำมุทรา..เพื่อ..พุทธะ "
  • มุทรา...เป็นการแสดงท่ามือจีบนิ้ว เป็นรูปลักษณะต่างๆเป็นปางต่างๆ ในประติมากรรมพุทธ
  • ...***เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงแสดงไว้เป็นความหมายถึงธรรมธาตในพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้า 
  • โดยผู้ทำจะต้องใช้สมาธิจิตเป็นการทำความกลมกลืนให้เป็นหนึ่งเดี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ทวยเทพธรรมบาลอภิเษกตนเองสมมุติให้เป็นเทพเป็นโพธิสัตว์ 
  • ผู้ทำต้องมีสมาธิจิตสูงมากสะอาดด้วยศีลบริสุทธิ์ด้วยปัญญาจึงจะสัมฤทธิ์ผล ส่วนมากจะเป็นพุทธภูมิระดับอุปบารมีตอนปลายถึงปรมัตถ และ ผู้ปารถนาพุทธภูมิแบบพิเศษ มักมาจากอนุตตรตันตระในทิเบต
  • การจีบนิ้วทำมุทรา เป็นการแสดงออกของสภาวะจิตที่เข้าถึงและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น เมื่อจิตเริ่มเข้าสู่สภาวะนั้น มือและนิ้วจะเคลื่อนไหวเป็นปางพระพุทธรุปต่างๆ อย่างอ่อนช้อย นุ่มนวล มีพลัง การทำมุทรา จะมีมนต์กำกับเฉพาะมุทรานั้น การทำมุทรา สามารถชำระบาปซึ่งสั่งสม อยู่ในขันธสันดานเป็นเวลากว่า๓๐อสงไขยแสนมหากัลป์ไห้หมดสิ้นไป และยังเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลาย
  • ** สื่อสัญญลักษณ์ “มุทรา” ซึ่งเป็นญานที่แปด จัดเป็นญานรองสุดท้ายของพุทธญานทั้งเก้า เป็นการรวมสมาธิกระทั่งเป็นหนึ่งเดียวกับพุทธะ ถ้าฝีกฝนปฏิบัติใช้เวลาไม่เกิน๓ชาติในการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า
  • เมื่อฝึกจนจิตข้าถึงวิถีจิตแห่งพุทธะเที่ยงแท้แล้ว บุคคลเหล่านั้นจะมีท่าทางอากัปกิริยาเป็นมุทราคือเดินเหินเคลื่อนไหวด้วยอาการที่เชื่องช้าเนิบนาบอ่อนนุ่มมีสติในขณะเดียวกันจะหนักแน่นมั่นคงและมั่นใจเพราะเป็นอาการของคนมี สติ / สัมปชัญญะ


  • การเคลื่อนไหวเช่นนี้ คืออากัปกิริยาของพระพุทธเจ้าและสาวกของท่าน ที่มีสติปัญญาบริบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น