วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

615. กายเนื้อ ... กายทิพย์

ในภาพอาจจะมี 1 คน

615. กายเนื้อ ... กายทิพย์
  • กายทิพย์เป็นผู้คิดและตั้งเจตนา สั่งให้กายเนื้อกระทำตอบต่ออารมณ์ โดยทางกายกับวาจา จึงทำให้เกิดเป็น กรรม ครบทั้ง ๓ ทวาร คือ กาย วาจา ใจ แล้วส่งผลให้กายทิพย์ผ่องใสหรือเศร้าหมอง ตามชนิดของกรรมนั้นพร้อมกันด้วย
  • ส่วนกายทิพย์ จะสวดสด งดงาม ผ่องใส หรือมืดมัว เศร้าหมองมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ เจตนา ความหนักเบา และความพยายามของการกระทำกรรม,เป็นสำคัญ ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกสั่งสมไว้เป็นกรรมติดอยู่ที่จิต ดังที่เรียกว่า กรรมภพ ต่อไป
  • กายทิพย์ฝ่ายผ่องใส สวยสด งดงาม จัดเป็นพวก สุคติภูมิ ซึ่งได้แก่ มนุษย์,เทพ และพรหมทั้งหลาย
  • ส่วนกายทิพย์ฝ่ายมืดมัว เศร้าหมอง จัดเป็นพวก ทุคติภูมิ ซึ่งได้แก่ สัตว์นรก,เปรต,อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน
  • “กายทิพย์” จะเรียกเป็นผลรวมของ “เจตสิก” ก็ได้ เพราะ เจตสิก คือ อารมภ์ของจิต หรือ จะเรียก “กายวิญญาณ” ก็ได้ เพราะวิญญาณ ก่อเกิด นามรูป หรือ “รูปในนาม” หรือ “อทิสมานกาย”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น