วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พระอภิธรรมบทที่1_บทพระสังคิณี


พระอภิธรรมบทที่1_บทพระสังคิณี
กุสะลา ธัมมา. อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา
กะตะเม ธัมมา กุสะลา 
ยัสมิง สะมะเย กามาวะจะรัง 
กุสะลัง จิตตัง อุปปันนัง โหติ
โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญานะสัมปะยุตตัง

รูปารัมมะณัง วา สัททารัมมะณัง วา
คันธารัมมะณัง วา ระสารัมมะณัง วา 
โผฏฐัพพารัมมะณัง วา ธัมมารัมมะณัง วา

ยัง ยัง วา ปะนารัพภะ 
ตัสมิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ

เย วา ปะนะ ตัสมิง สะมะเย อัญเญปิ 
อัตถิ ปะฏิจจะสะมุปปันนา 
อะรูปิโน ธัมมา อิเม ธัมมา กุสะลา ฯ

ความดีงาม ทั้งหลายทั้งปวง ก็ดี
ความชั่วช้าเลวทราม ทั้งหลายทั้งปวง ก็ดี
ความเป็นปกติธรรมดา ทั้งหลายทั้งปวง ก็ดี
.

นานาสรรพสิ่ง บนโลกความจริง สังสาระทั้งหลาย
เมื่อถูกตาต้องใจ ในสิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้สัมผัส
ส่งใจคิดถึง สิ่งเป้าหมาย ปรุงแต่งจิตผูกรัด
จิตผูกมัด กายขวนขวาย จนได้มาครอบครอง
.

ผ่านตาที่เห็น ผ่านหูที่ได้ยิน ผ่านรสผ่านกลิ่นที่ได้สัมผัส
ผ่านกายกอดรัด ผ่านใจที่ มุ่งหมายปอง
จนตัณหา สิ่งที่ปรารถนา ได้รับการตอบสนอง
เข้าครอบครอง ยึดมั่นถือมั่น สร้างร่างสัญญา
.

สัญญารูปบาป-บุญ นำพาเวียนเกิด ในวัฏฏะสงสาร
บ้างทุกข์ทรมาน บ้างสุขสำราญ ในโชควาสนา
การจะจบสิ้น เวียนตาย-เวียนเกิด ในรูปสัญญา
ต้องหยุดเวทนา ด้วยมหาสติ วิมุตติเข้าสู่นิพพาน
.
ธรรมะบทนี้สอนให้รู้ว่า
การจะหลุดพ้นจาก วัฏฏะสงสารได้ 
นั่นคือ 
รูปสัญญา จะต้องหมดไป
เพราะรูปสัญญา 
คือ ต้นเหตุแห่งการส่งไปเกิด 
ตามภพภูมิ มิติต่างๆ
กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ 
ไปเป็นเทวดา ไปเป็นกินรี 
ไปเป็นนาคราช ไปเป็นพรหม
หรือแม้ไปเกิดเป็นสัตว์สวรรค์ 
พรรณไม้ ปราสาท ภูเขา ในมิติทิพย์
ส่งต่อไปเรื่อยๆ 
ไม่จำเป็นจะต้องมาเกิดเป็น 
ร่างที่มี 2 กายซ้อนคือ
มนุษย์และสัตว์บนโลกมนุษย์ 
ที่มีกายเนื้อซ้อนกายธาตุอากาศ
(ร่างวิญญาน)
.
ในภาคทิพย์จะมีกายชั้นเดียว 
คือ 
กายทิพย์(ร่างวิญญาน)+จิตที่อยู่ภายใน
เพราะรูปสัญญา เป็นตัวส่ง ตัวพาไป 
ทุกสิ่งในมิติทิพย์ 
คือ 
จิตทั้งหมด(พลังงาน)
เพราะจิตคือ พลังงานไม่มีตัวตน 
ตัวตนคือ รูปสัญญา หรือร่างที่ให้จิตอยู่
ที่เป็นร่างอากาศธาตุ หรือร่างคริสตัล
(ตั้งแต่ชั้นจาตุมฯขึ้นไป)
.
รูปสัญญา หรือร่างสัญญา
(วิญญาน-กายทิพย์)
คือ กายกรรม+วจีกรรม
สัญญาจิต แต่ไม่มีร่างสัญญา 
นั่นคือระดับพระพุทธเจ้า(อรูปจิต)ขึ้นไป
ที่หลุดพ้นแล้ว 
อรหันต์แค่เริ่มต้นยังไม่หลุดพ้นจริง 
ยังต้องล้างสัญญาต่อ
ล้างได้ทั้งในภาคทิพย์และภาคกายเนื้อ 
แต่ภาคกายเนื้อจะล้างได้เร็วที่สุด
.

เวทนาหรืออารมย์ 
คือต้นเหตุสร้างร่างสัญญา ต่อภพต่อชาติ
มหาสติคือ 
การหยุดสร้างร่างสัญญาใหม่ 
และทะยอยล้างร่างสัญญาเก่า
รายละเอียดจะอธิบายในบทต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น