วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

604. มนสิการ 4 คืออะไร ?

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

604. มนสิการ 4 คืออะไร ?

โยนิโสมนสิการ" คือ การพิจารณา แยบคาย ผู้ฉลาดในการคิด เป็นวิถีทางแห่งปัญญา เป็นบ่อเกิดแห่งความคิดชอบหรือ "สัมมาทิฐิ" ความไม่ประมาท เป็น "กุศลธรรม" เป็นองค์ประกอบของความเป็นพระอริยบุคคลชั้นแรกหรือ "โสตาปัตติยังคะ 

.. ฐานแรก.. มีสติอยู่บนฐานแห่งใจ ใจคือบ้าน เมื่ออะไร เข้ามากระทบสัมผัส สติกับใจ จะก่อเกิดสติปัญญา อะไรเข้ามากระทบมันยิ่งรู้ยิ่งขึ้น พัฒนาเป็น สติปัญญาชั้นสูง หรือ มหาสติ มหาปัญญา

..ฐานที่สอง.. มี สติมนสิการอยู่ในวาจาข้างใน คือเห็นความคิด หรือ สมาธิในระดับวิตกวิจาร

...ฐานที่สาม .. ไม่มีคำพูด เป็นความเงียบเชียบของหัวใจ ภายใต้ฐานอันนี้กิเลส ตัณหา ราคะ จะแปรเปลี่ยนเป็นพลังที่บริสุทธิ์หมดสิ้น

..ความเงียบในหัวใจ คือปราศจากเรื่องราวใด ๆ หรือความคิดอยู่ห่างหายแผ่วเบา เรียกว่า”จิตวิเวก” ไม่มีเรื่องนิพพาน ไม่มีเรื่องสังสารวัฏ ไม่มีเรื่องความดี ความชั่ว ไม่มีเรื่องอดีต ไม่มีเรื่องอนาคต

..ฐานที่สี่ ชาวเถรวาท .ใช้คำว่า” สักแต่รู้ สักแต่เห็น สักแต่เป็น “ เมื่อนั้นเธอจะไม่ปรากฏในโลกนี้ โลกหน้า ในโลกทั้งสอง “ นี่คือหลักของวัชรยานญาณสายฟ้าแลบ ในทันใดนั้นเอง มันเป็นเช่นนั้นเอง

**... เถรวาท พูดถึงมารในฐานะเป็นอุปสรรค มีมารผจญ
**.. ส่วน วัชรยาน และ มหายาน ถือว่ามารนั่นแหละเป็นเครื่องช่วยให้พระพุทธเจ้ารู้ตัว ตื่นขึ้น ***..มารก็เป็นส่วนหนึ่งของพุทธะ ถ้ามารไม่ มี บารมีไม่ เกิด

…..แท้จริง เถรวาท หินยาน มหายาน แยกจากกันไม่ได้ คือการตรัสรู้ การบรรลุโพธิญาณ เพียงแต่ต่างกัน ตรงวิธีมองลุ่มลึก กว้างแคบ .เท่านั้นเอง.
-----------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น