วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่19

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

#ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่19
สำเร็จด้วยจิต 
หมายถึง 
*จิต*แยกออกจาก*กาย*
ได้
ปุถุชน เคลื่อนไหวร่างกาย 
ด้วย
*ความคิด*
ที่อยู่ในสมอง

อรหันต์ 
เคลื่อนไหวร่างกายด้วย
*จิตรวม*
(จิตใหม่+จิตหลัก)
แล้วที่รับรู้ 
ผ่านตาที่เห็น ผ่านหูที่ได้ยิน
ผ่านรส ผ่านกลิ่น ผ่านกายที่ได้สัมผัส
ไม่มี
*ความคิด*
ที่สมองเลย ที่เรียกว่า 
วิปัสสนาญาน
ที่เกิดขึ้นได้ด้วย
*มหาสติ*
ส่งต่อกลายเป็น
*ฌาน*
แล้วเกิดผลที่ได้คือ
*ดวงกสิณ*
ที่กลางลำตัว 
ที่ทรงตัวตลอดชีวิต 
เกิดแล้ว-ติดเลย
ตลอดนิรันกาล
แม้หลังความตาย
แม้ยังไม่เข้านิพพาน 
(สัญญารูปยังไม่หมด)
ดวงกสิณเกิด
จิตใหม่จะไม่ออกนอกร่าง 
ความคิด จะไม่มี
[ความคิด-ไม่มี]>>[อารมย์-ไม่เกิด]>>[สัญญากรรม-ไม่เกิด]>>[ ถึงนิพพาน ]
.
ปัญญาวิมุตติ
คือ 
ความเข้าใจทุกสรรพสิ่ง 
ที่อยู่นอกร่างกายออกไป
จิต
จะอยู่ภายในร่างกาย 
ใต้ผิวหนังกาย
เป็นพลังงาน
(ปรมัตถธรรม)
กาย
คือ กำแพงกั้น
*จิต*
กับ ทุกสรรพสิ่งนอกร่างกาย
ปัญญาวิมุตติ 
หมายถึง 
จิตมีปัญญา จัดสรร 
ทุกสรรพสิ่งนอกร่างกาย
เพื่อดูแล
*กาย*
ให้เกิดสุขแก่ร่างกาย 
และ 
ความยินดี-พอใจของจิต
แต่
ไม่ยึดติดกับทุกสรรพสิ่งใดๆเลย 
เพราะมันคือ 
อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา
มี
*ปัญญา*
รู้ทัน
*อารมย์*
(อารมย์ เกิดมาจาก ความคิด)
.
*ดวงกสิณ*
จะเป็นแม่เหล็ก 
ที่จะดูดจิตไม่ให้ออกนอกกาย 
ความคิดจึงไม่มี
*ดวงกสิณ*
รูปร่างคล้าย
*โดนัท*
มีรูอยู่ตรงกลาง 
จะอยู่ที่กลางหน้าอก
ทำงานด้วยพลังงาน 
กระแสแม่เหล็ก และ ไฟฟ้าสถิตย์
ดูด
*จิตใหม่*
ตลอดเวลา 
ไม่ให้ออกนอกร่างกาย
(ความคิดจึงไม่เกิด)
.
เจโตวิมุตติ_จะต้องเกิดก่อน
แล้ว
ปัญญาวิมุตติ_จึงจะเกิดตาม
อัตโนมัติ
ตามภาพ
จิต
คือ
*พลังงาน*
ที่อยู่ในร่าง
[เป็น*ปรมัต*=*ปรามณู*]
ตั้งแต่นอกผิวร่างออกไปคือ
โลกียะ 
(ธรรมชาติ-ปัจจุบันมิติ) 
ทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น