วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

452. เทวดาบรรลุอรหันต์..จะนิพพานทันทีไหม?

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
452. เทวดาบรรลุอรหันต์..จะนิพพานทันทีไหม?
  • หากเป็นเทวดาที่บรรลุอริยะระดับพระโสดาบัน พระสกิทาคามี ไม่ได้ฌาน ท่านจะอบรมปัญญาจน
  • บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ปรินิพพานที่สวรรค์นั้นทันที แม้จิตถึงพระอนาคามี ท่านก็ต้องจุติจากเทวโลก เข้าสู่พรหมโลกเช่นกัน เพราะพระอนาคามีและพระอรหันต์ ไม่สามารถดำรงอยู่ในเทวโลก 6 ชั้นได้ 
  •  ( พระโสดาบัน และ พระสกทาคามี ก็สามารถดำรงอยู่ในสวรรค์ได้)
  • และแต่ละองค์ที่บรรลุพระอรหันต์ใช่ว่าจะเข้านิพพานทันทีเหมือนกันทุกองค์ก็หาไม่ มีเทพอรหันต์บางองค์มีกิจที่ต้องทำก็สามารถอยู่ต่ออีกสักพัก เพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ที่เกี่ยวพัน แต่ไม่นานก็ต้องเข้านิพพาน
  • เพราะการได้เป็นพระอนาคามีนั้น ดับความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สิ่งที่กระทบ
  • สัมผัสหมดแล้ว จึงไม่ควรอยู่ในเทวโลกที่เต็มไปด้วยความรื่นเริงนั่นเอง
  • **
  • แต่มีข้อยกเว้น เทวดาอรหันต์สามารถอยู่ต่อได้ เฉพาะในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา และเฉพาะที่เป็นภุมมเทวดา คือ เทวดาที่อยู่ภาคพื้นดิน เช่น เทวดาที่มีต้นไม้เป็นวิมาน เพราะมีโอกาสที่จะแฝงตัวอยู่ได้.เป็นที่ปกปิดที่สมควรแก่วิเวกของพระขีณาสพ
  • ถ้าเป็นพระโสดาบันที่ได้รูปฌานหรือ อรูปญาณ เมื่อรูปฌานหรือ อรูปญาณ ไม่เสื่อมก่อนจุติ ก็เป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นรูปพรหม และอรูปพรหมบุคคล ตามระดับขั้นของอรูปฌานที่ท่านได้ และ ในพรหมโลก และอรูปพรหมภูมิ แล้ว ก็สามารถมีพระอรหันต์ได้ (ยกเว้น รูปพรหมภูมิ ชั้น อสัญญสัตตาพรหม ซึ่งมีแต่รูปธรรมไม่มีนามธรรม )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น