วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

434..กูรูรินโปเช..คุรุปัทมะสัมภวะ

ในภาพอาจจะมี 1 คน

434..กูรูรินโปเช..คุรุปัทมะสัมภวะ
ก่อนที่ พระศากยมุนีพุทธเจ้าจะปรินิพพาน พระองค์ได้ตรัสบอกพระอานนท์ว่า “หลังพระองค์ปรินิพพาน ๘ ปีแล้ว ให้รับศิษย์คนหนึ่ง ท่านนี้จะจรรโลงพุทธศาสนาของเราจนถึงยุคสุดท้าย
เมื่อถึงวันที่พระพุทะองค์ปรินิพพาน ๘ ปีแล้ว ท่านกูรูรินโปเช่ จึงกำเนิดขึ้น ท่ามกลางดอกบัว ๕ สี กลางทะเลสาบธนโกษะในอินเดียใต้ ท่านกำเนิดมาจากการแบ่งภาคของ “พระอมิตาภะพุทธเจ้า”. มิได้กำเนิดจากครรภ์สตรีแต่อย่างใด
ต่อมาท่านได้รับการสถาปนาเป็นโอรสของกษัตริย์ แต่แล้วท่านก็ออกบวชเป็นบรรพชิต เป็นศิษย์ของพระอานนท์ ขณะรับสิกขาบทจากพระอานนท์อยู่นั้น พระพุทธมาดาจากแดนพุทธเกษตร ได้เสด็จลงมาถวายผ้าไตรจีวร
กูรุรินโปเช่ ท่านบรรลุทั้งสูตรธรรม และ ตันตระธรรม สำเร็จ”พระอมิตาตถาคตอนุตรสัมโพธิญาณ” และท่านได้เดินทางถ่ายทอดธรรมทั้งในอินเดีย เนปาล ๘๐๐ กว่าปี ก่อนที่จะไปเผยแผ่ธรรมที่ธิเบต ในปี พ.ศ.๑๓๐๐ นับว่าท่านมีอายุขัยยาวนาน (เหมือนคณะหลวงปู่เทพโลกอุดร)
กูรูรินโปเช่ ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระอมิตาภะ และ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ในธิเบต ภูฏาน ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็น”พระพุทธเจ้าองค์ที่๒”
สำหรับผู้มีบุญบารมีมากแล้ว การกำเนิด การดำรงขันธ์ มักก่อความอัศจรรย์กับผู้ที่เกิดมาในยุคหลังมาก จนบางท่านมองว่าเหลือเชื่อ เป็นเรื่องแต่งเติม..ไม่ต้องมากหรอก ๒๕๐๐ กว่าปี พระพุทธเจ้าตอนทรงประสูติ เวลาเดินยังมีดอกบัวรองรับพระบาทเลย และแม้แต่คนในสมัยนี้ที่มีบารมีเก่ามาเกิด เมื่อทำจิตย้อนไปในอดีตอันยาวนาน บางท่านบางชาติ ก็เกิดบนดอกบัวก็มี ที่เป็นเช่นนั้นได้ บางชาติได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า แล้วอธิษฐานจิตขอพร..ขอเกิดบนดอกบัวสี... เมื่อบุญบารมีสุกงอม มาเสวยส่งถึง จึงทำให้”เกิดบนดอกบัวได้” บางทีท่านนั้น อาจมาจากแดนสุขาวดี ก็เป็นไปได้เช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น