วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

602. พระไตรปิฏก..ทำใม?....มี ๘๔๐๐๐ ..

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ


602. พระไตรปิฏก..ทำใม?....มี ๘๔๐๐๐ ..

 • พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายได้ถูกเบียดเบียนจากมายา และอุปกิเลสรวมถึง ๘๔,๐๐๐ ประเภท จึงทรงแสดงธรรม ๘๔,๐๐๐ หมวด เพื่อต่อต้านมายาและอุปกิเลสที่แทรกอยู่ในจริตของเหล่าเวไนยสัตว์ เหล่านั้น 

 • พระธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐๐ หมวด ในพระไตรปิฎก อันประกอบด้วย พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม 

 • พระไตรปิฏก สรุปลงได้เป็น ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา นอกจากนั้น หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อาจ จัดแบ่งออกได้เป็น”ฝ่ายหินยาน” และ “ฝ่ายมหายาน” คำสอนของฝ่ายมหายาน ยังมีเนื้อหาความ เป็นของปารมิตายานและวัชรยาน อีก 

 • **..คำสอนของ ปารมิตายานและวัชรยานถือว่า 
 • ...“ โพธิจิต”..ที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น เป็นประตูไปสู่ความรู้แจ้งและเป็นมรรควิถีอันประเสริฐสุดในการช่วยโลก

 • ... “โพธิจิต”คือกุญแจสำคัญในการปฎิบัติ

 • ..โพธิจิต…จิตที่เห็นความทุกข์สรรพสัตว์สำคัญกว่าความทุกข์ตนเอง ปารถนาฉุดช่วยพวกเขาเข้าสุ่แดนบรมสุขก่อน ส่วนตัวเองไว้ทีหลัง..

 • ++...ผุ้ที่จะเดินสายโพธิจิต” จักต้องถามตัวเองบ่อยๆว่า
 • “จิตสำนึกแห่งความรู้แจ้ง โพธิจิตนั้น หล่อหลอมเข้าไปนความคิดของเราหรือยัง”

 • ***...พระพุทธธรรมนั้นบริสุทธิ์ ย่อมสามารถช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้ พระโพธิสัตว์ จึงเสด็จมาโดยไม่จำกัดรูปกาย ทั้งนี้เพื่อโปรดผู้ทุกข์ยากให้เห็นประจักษ์อย่างแท้จริง 

 • …… ภูเขาคือธรรมชาติอันบริสุทธิ์ มันมีบทเพลงแห่งพุทธคอยกระซิบอยู่ทุกเสี้ยวของสายลม …..บารมีอันบริสุทธิ์ที่เหลือปรากฏอยู่ทุกแห่ง คือ ความเมตตาที่จะช่วยเหลือชาวโลกให้พ้นทุกข์…เมื่อสำนึกถึงความดีงามเปี่ยมศรัทธา กระแสเมตตาย่อมหยั่งลงบนจิตที่เปิดรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น