วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

606. พระเวสสันดร บริจาคลูก เมีย..จะถูกต้องหรือ ?.

ในภาพอาจจะมี 1 คน
606. พระเวสสันดร บริจาคลูก เมีย..จะถูกต้องหรือ ?.
พอดี ข้าพเจ้าเห็นคนสมัยนี้ คุยกันเรื่อง พระเวสสันดร แล้ว แสดงความคิดเห็นตามปุถุชน.เอากำลังใจตัวเองไปวัดกับพระโพธิสัตว์...พวกเขากล่าว ดังนี้
 • +..ไม่ใช่เรื่องจริง เพราะคนแต่ง มีค่านิยมสมัยป่าเถื่อน ต่างจากเรา
 • +..ยุคที่มองผู้หญิงเป็นแค่ทรัพย์สินอยู่เลย ไม่เคารพสิทธิสตรีและเด็ก
 • +.เป็นความเห็นแก่ตัว..รู้ทั้งรู้ว่าบริจาคไปแล้ว ลูกเมียต้องลำบากทำไมจึงยังทำเช่นนั้น ?
 • +. พระเวส เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมาก..ไม่ใช่นิสัยของพระพุทธเจ้าหรอก
 • +..เรื่องเหลวไหลไร้สาระ เป็นการทำลายพุทธศาสนาทางอ้อม ไม่มีเหตุผล
 • +..ถ้าใครมาขอลูก เมียกู กูเตะปากมันเลย..(สงสัยพูดไป..จิบเหล้าไปด้วย)
 • +*.-ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงความอหังการของปุถุชน มิรู้ว่า มีศีล5 ครบหรือไม่..เอาวิสัยของตนที่มีกิเลส เป็นปุถุชน ไปแสดงความรู้ กับพระบรมโพธิสัตว์ ที่มีมหาปัญญาเทียบกันไม่ได้เลย...

@....เนื่องด้วยกรรมอธิษฐานร่วมสร้างบารมี!..
 • ทุกอย่างล้วนมีเหตุปัจจัย สมัยที่พระสมรโคดมองค์ปัจจุบัน เป็นพราหม์ และได้กล่าววาจาต่อหน้าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ว่าปารถนาโพธิญาณ....
 • บัดนั้นแล มีชายผู้หนึ่งปฏิญาณว่า "ข้าพเจ้าจักเกิดเป็นบุตรเพื่อมหาสัตว์นี้ได้บริจาคเป็นทาน"
 • บัดนั้นแล มีหญิงผู้หนึ่งปฏิญาณว่า "ข้าพเจ้าจักเกิดเป็นภริยาเพื่อมหาสัตว์นี้ได้บริจาคเป็นทาน"
 • คำอธิษฐานนี้ พระองค์หาได้บังคับฝืนใจใครไม่ หากแต่บุคคลเหล่านั้นร่วมบำเพ็ญบารมีกับพระองค์มาหลายแสนกัปป์ คนนั้นคือ นางมัทรี ผู้เป็นภรรยา คนนั้นคือ กัญหาชาลี ผู้เป็นบุตร

.@...ไฉนพระมหาสัตว์ต้องบริจาคบุตรแลภริยาเป็นทาน?
 • มันเป็นหลักสูตรแห่งความเป็นพุทธะ วัด กำลังใจของพระมหาสัตว์บารมีเปี่ยมแล้วทุกพระองค์ ต้องบริจาคสิ่งใหญ่ๆ ๕ อย่าง เรียกว่าปัญจ-มหาบริจาค คือ บริจาคอวัยวะ บริจาคชีวิต บริจาคทรัพย์ บริจาคราชสมบัติ บริจาคบุตรภรรยา เป็นทานอุปบารมี..
 • .. อดีตชาติของพระพุทธเจ้าบางพระองค์.. ถึงกับตัดศีรษะตนเอง..เผาตนเอง.. เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ..จึงไม่เป็นการเบียดเบียนตนเอง.. แต่เป็นทานอุปบารมี..

..@...พระโพธิสัตว์ ท่าน หวังอะไร ชื่อเสียง เพื่อความสุข เพื่อพระองค์หรือ? .
 • .ไม่….เพื่อพระโพธิญาณ และพระโพธิญาณเพื่อใคร?.. เพื่อสรรพสัตว์โลก
 • ..การบริจาคมหาทาน เทวดาและมนุษย์ทั่วหมื่นโลกธาตุ เทวดาอสูรสุบรรณนาค ยักษ์ องค์อินทร์ ซ้องสาธุการสรรเสริญ ต่างพากันขนพองสยองเกล้า
 • ***..ยอมเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ยอมทุกข์ในส่วนพระองค์ 
 • เพื่อความสุขของชนมหาศาลทั้งโลก การทำอย่างนี้เป็นการเห็นแก่ตัวหรือ
 • ...ถ้าในปัจจุบัน พ่อแม่ส่งลูกไปเป็นทหารเพื่อรักษาประเทศ พ่อแม่เห็นแก่ตัวหรือ? ..ไม่ใช่ไล่ส่งลูกไปตายให้พ้นหน้า แต่ให้มีคุณค่า เป็นวีรชน

@**.. บุตรและภรรยายินดีหรือ ?
 • ..ภรรยานั้นย่อมยินดี แต่บุตรยังไม่ยินดี เพราะยังเป็นเด็จอยู่ไม่รู้เดียงสา ถ้าแม้ว่าบุตรนั้นเป็นผู้ใหญ่ ก็จะยินดีอนุโมทนา เพราะกุศลจิตที่สั่งสมมา


 • .. พระเวสสันดรโพธิสัตว์นั้น ถึงจะให้สองพระโอรสได้รับทุกข์ แต่ก็จะได้เสวยวิบากผลเป็นสุข เปรียบดังกษัตริย์ เรียกส่วย จากไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ถ้าผู้ใดมิให้ เอาตัวไป
 • จำจองไว้ใช้งาน เป็นการทำให้ราษฎรต้องรำคาญ แต่กษัตริย์นั้น นำทรัพย์ที่ เก็บมาจากราษฎรนั้น มาให้ทาน ดูแลคนยากจน จะได้วิบากผล เป็นสุขบังเกิดในสวรรค์

..@ ทำใม.. ไม่บริจาคตัวเองล่ะ ?
 • …ถ้ามีคนขอน้ำ แต่จะให้ข้าวแทน จะถูกหรือ และ พระองค์พิจารณาเห็นว่า เมื่อพราหมณ์พาสองพระโอรสไป พระอัยกาจะต้องถ่ายค่าตัวโอรสเอาไว้ พระโอรสจะไม่ลำบาก

@++..พระเวสสันดรเสียพระทัยหรือไม่?
 • . .พระเวสสันดรตรัสว่า..พระโอรสทั้งสอง เราจะได้เกลียดชังก็หาไม่ พระนางมัททีเทวีเล่า ใช่ว่าเราจะไม่รักเมื่อไร แต่เรารักพระสัพพัญญุตญาณเป็นที่ยิ่ง เมื่อบริจาคทานแล้วจิตใจผ่องแผ้ว ..จึงเข้าไปสู่บรรณศาลา ตรอมพระหฤทัยทรงพระ กรรแสงให้เศร้าโศก จนหัวใจแตกสลาย สลบไสล เลือดกำเดาออก…จะไม่รักได้อย่างไร..? 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น