วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

497. .อดีตชาติของพระอมิตาภะพุทธะ กับ ปณิธาน ๔๘

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม
497. .อดีตชาติของพระอมิตาภะพุทธะ กับ ปณิธาน ๔๘

 • เมื่อปณิธาน ..ก่อให้เกิด”พุทธเกษตร” พุทธเกษตรสุขาวดี ..เกิดจากการที่พระอมิตาภะ เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นภิกษุธรรมกรได้เคยตั้ง ปณิธาน ๔๘ ประการ ต่อหน้าพระภักตร์พระโลเกศวรราชพุทธเจ้า
 • พระภิกษุธรรมกรได้ตั้งปรารถนาจะตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระโลเกศวรราชเจ้าได้ สอนพระสัทธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ เพื่อให้เข้าถึงความสมบูรณ์ของ สรรพสิ่งที่ประเสริฐจะมีอยู่ในพุทธเกษตร เมื่อได้ตรัสรู้แล้ว 
 • จากนั้น ทรงสั่งสอนพระภิกษุธรรมกรอยู่ถึงหนึ่งโกฏิปี และทรงแสดงความประเสริฐของพุทธเกษตรทั้งหลายของพระพุทธเจ้าจำนวน แปดสิบเอ็ดแสนนิยุตโกฏิองค์ 
 • พระภิกษุธรรมกรจึงได้ตั้งมหาปณิธาณ ๔๘ ประการ ถ้าไม่สำเร็จจะไม่ขอบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ จะขอยกมาเพียง ๑๐ ปณิธาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสุดๆๆ..มิสิ้นสุด..อันได้แก่
  • ๑. ถ้าพุทธเกษตรของข้าพระองค์ยังมี เปรต เดรัจฉาน อสุกายและสัตว์นรก จะไม่ขอบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
  • ๒ หากสรรพสัตว์ที่ไปอุบัติยังพุทธเกษตรของข้าพระองค์แล้วตายไป ตกอยู่ในนรกภูมิ เดรัจฉานภูมิเปรตหรืออสุรกายภูมิแล้วไซร้ข้าพระองค์จะไม่ขอบรรลุพระโพธิญาณ
  • ๓ หากสรรพสัตว์ที่ไปบังเกิดในพุทธเกษตรของข้าพระองค์แล้วปรากฏรังสีเพียงสีเดียว ข้าพระองค์จะไม่ขอบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
  • ๔ หากพุทธเกษตรของข้าพระองค์ยังมีความแตกต่างกันระหว่างเทวดา และมนุษย์อยู่ ข้าพระองค์จะไม่ขอบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
  • ๕ หากสรรพสัตว์ที่ไปบังเกิดยังพุทธเกษตรของข้าพระองค์ยังไม่บรรลุทิพยอำนาจชั้นสูงสุด จนสามารถไปยังพุทธเกษตรอื่นอย่างน้อย หนึ่งแสนนิยุตโกฏิแล้วข้าพระองค์จะไม่ขอบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
  • ๖ หากสรรพสัตว์ที่ไปอุบัติยังพุทธเกษตรของข้าพระองค์ แล้วไม่สามารถ ระลึกชาติได้อย่างน้อยหนึ่งแสนนิยุติโกฏิกัลป์แล้วข้าพระองค์จะไม่ขอบรรลุพระโพธิญาณ
  • ๗ หากสรรพสัตว์ที่ไปอุบัติยังพุทธเกษตรของข้าพระองค์ แล้วไม่สามารถมีทิพยจักษุ มองเห็นได้อย่างน้อยหนึ่งแสนนิยุติโกฏิโลกธาตุข้าพระองค์จะไม่ขอบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
  • ๘ หากสรรพสัตว์ที่ไปอุบัติยังพุทธเกษตรของข้าพระองค์ แล้วไม่สามารถมีทิพโสต ที่สามารถได้ยินพระสัทธรรมจากพุทธเกษตรอย่างน้อยหนึ่งแสนนิยุติโกฏิโลกธาตุข้าพระองค์จะไม่ขอบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
  • ๙ หากสรรพสัตว์ที่ไปอุบัติยังพุทธเกษตรของข้าพระองค์ ไม่สามารถกำหนดรู้วาระจิตของบุคคลด้วยอำนาจเจโตปริยญาณอย่างน้อยหนึ่งแสนนิยุติโกฏิโลกธาตุข้าพระองค์จะไม่ขอบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
  • ๑๐ หากสรรพสัตว์ที่ไปอุบัติยังพุทธเกษตรของข้าพระองค์ ยังระลึกถึงทรัพย์สมบัติแม้เพียงเพื่อตนเองข้าพระองค์จะไม่ขอบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
 • พระพุทธเจ้าที่มหายานกล่าวไว้ ล้วนเป็นพระพุทธเจ้าที่มีความปารถนาพิเศษ จึงต้องสร้างบารมียาวนาน มากกว่าพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักทั่วไป ภ ประเภท คือ ประเภทปัญญาธิกะ ศรัทธาธิกะ วิริยิกะ ซึ่งประเภทวิริยธิกะ สร้างบารมีรวม ๘๐ อสงไขย ว่านานแล้ว 
 • แต่พระธนายิพุทธะ เช่น พระอมิตาภะ พระไวโรจนะ พระอักโษภยะ พระอโมฆสิทธิ์ พระไภสัชคุรุประภา...ล้วนปารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแบบพิเศษ จึงสร้างบารมียาวนาน เกิน ๑๐๐ อสงไขย ขึ้นไป ทั้งนั้น จึงจะใช้บารมีปริธาน สร้าง”โลกธาตุทิพย์แดนพุทธเกษตร” ขึ้นมาได้ นั่นคือ ปณิธานแห่งมหาเมตตา มหาบารมี มหาโพธิสัตว์ มหาพุทธะ นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น