วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

ปณิธานการดำเนินแห่งพระโพธิสัตว์

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

#ตอบคำถาม : คุณ Anothai Bunjong
Question:
***********
"ปณิธานการดำเนินแห่งพระโพธิสัตว์ 
ถ้าอธิบายด้วยองค์ความรู้จากจิตจักรวาล
จะสามารถขยายความได้ว่าอย่างไรค่ะ?"
Answer:
*********
1.#ปณิธาน ในความหมายแห่งองค์จิตจักรวาล
ซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดในสากลจักรวาล
เป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งไว้ในเอกภพทั้งระบบ
เป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลาย
ทรงให้ "คำ" นี้ หมายถึง
ความปรารถนาอันสูงสุดของมนุษย์
ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จ
อย่างไม่ลังเล ไม่ละเลย ไม่เหลวไหล
ไม่เลิกล้มความตั้งใจ แต่ทำได้อย่างต่อเนื่อง
แม้มันจะข้ามคืน ข้ามวัน ข้ามเดือนข้ามปี
หรือจะต้องทำข้ามผ่านหลายภพชาติ
ไม่ว่าภารกิจนั้นจะยุ่งยากมากมีอุปสรรคแค่ไหน
ก็จะมุ่งมั่น ข้ามผ่าน ฟันฝ่ามันไปให้จงได้
จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นในที่สุด
นี่จึงเป็นนัยความหมาย
แห่งคำว่า #ปณิธาน ที่ท่านถามเรา
2.#พระโพธิสัตว์ ในความหมายแห่งองค์จิตจักรวาล
ซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดในสากลจักรวาล
เป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งไว้ในเอกภพทั้งระบบ
เป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลาย
ทรงให้ "สรรพนาม" นี้ หมายถึง
1.คำว่า "พระ" นี่ หากใช้นำหน้านาม
หรือสรรพนามเรียกขานผู้ใดก็จักบ่งชี้ว่า
ท่านผู้นั้นแลเป็นผู้มีความประเสริฐยิ่ง
เป็นผู้มากด้วยบุญบารมีกว่าปุถุชนทั่วไป
อันเป็นบุญบารมีทางจิตวิญญาณ
ซึ่งได้จากการหมั่นเพียรสั่งสม
มุ่งปฏิบัติบำเพ็ญมาอย่างสืบเนื่อง
2.คำว่า "โพธิสัตว์" หมายถึง
ร่มโพธิ์ร่มไทรหรือร่มเงา
อันเป็นที่พักพึ่ง
ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
3.คำว่า "พระโพธิสัตว์" จึงหมายถึง
ผู้ที่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติ
อันประเสริฐยิ่งนั้นได้แล้ว
แต่ไม่ขอหลุดพ้น
โดยตั้งความปรารถนาสูงสุดเอาไว้ว่า
ตนจะคอยให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์
สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มิอาจฉุดช่วยตนเองได้
ให้เข้าถึงสิ่งประเสริฐสูงสุดของมนุษย์
คือ "หลุดพ้น" ออกไปจากเอกภพนี้ให้จงได้
ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาอีกกี่กาลนานภพก็ตาม
4.พี่น้องที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เรามีความจริงที่จะขอกล่าวต่อท่านทั้งหลายว่า
ผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็น "โพธิสัตว์" ได้นั้น
ต้องมีคุณสมบัติที่ถึงพร้อมแล้วดังนี้
4.1 ต้นโพธิ์ต้นนั้น...
ต้องมีโครงสร้างทางกายภาพที่แข็งแรง
มีลำต้นสูงใหญ่ โตเต็มวัย มีกิ่งก้านสาขามากมาย
ต้องพร้อมที่จะดำรงอยู่ด้วยลำต้นของตนเอง
โดยไม่ต้องพึ่งต้องพิงต้นไม้ต้นอื่น
เพื่อการมีอายุขัยที่ยืนยาวได้แล้ว
ท่านมีคุณสมบัตินี้หรือไม่?
4.2 ต้นโพธิ์ต้นนั้น...
ต้องมีปริมาณของใบ
จำนวนมากมายนับคณา
เพื่อประโยชน์ในการสร้างอาหารเลี้ยงตนเอง
และเพื่อเป็นร่มเงาของเหล่าวิหคนกกา
กับสรรพสัตว์เดินดินทั้งหลายได้พักพิง
จำนวนใบโพธิ์อันมากมายนี้
หมายถึง ภูมิรู้ ภูมิธรรม และ ภูมิปัญญา
ที่จะช่วยท่านให้ดำรงอยู่ได้อย่างสมดุล
และเพื่อมีไว้แบ่งปันให้เป็นทาน
แก่สรรพสัตว์ผู้ทุกข์ร้อนกายใจ
ได้พึ่งพิงอย่างเพียงพอ
เพื่อการพำนักบำเพ็ญจนกว่าจะหลุดพ้น
โดยไม่มีเงื่อนไขแห่งการให้แต่อย่างใด
ท่านมีคุณสมบัตินี้แล้วหรือยัง?
4.3 ต้นโพธิ์ต้นนั้น...
ต้องมีรากแก้วที่แข็งแกร่งและแข็งแรง
ต้องเป็นรากแก้วที่สมบูรณ์ ไม่ชำรุด
ต้องหยั่งลึกลงไปในดินพุ่งเข้าสู่แกนโลก
ความเหล่านี้เราหมายถึงว่า
ท่านต้องมีสุขภาพจิตที่ดี
ท่านต้องมีโครงสร้างทางจิตใจที่แข็งแกร่ง
ท่านต้องมีสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้
มีการบำรุงดูแลจิตใจอย่างดีให้มีปีติสุข
ให้ปลอดภัยจากเชื้อกิเลสตัณหาราคะ
ที่จะทำให้รากแก้วคือจิตใจปราศจากโรค
ด้วยธรรมชาติสมาธิกับปณิธานแห่งนิพพาน
ถ้ารากแก้วของต้นโพธิ์นี้แข็งแกร่ง
ด้วยการหยั่งลึกลงไปในดินได้
ต้นโพธิ์นั้นก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกได้
จะยังผลให้รากแขนงกับรากฝอย
พลอยแข็งแรงสมบูรณ์ตามไปด้วยกัน
ท่านมีคุณสมบัตินี้แล้วหรือเปล่า?
*พี่น้องที่รักแห่งเราทั้งหลาย
นี่ล้วนเป็นบทสังเขปแห่งคุณสมบัติ
ของผู้จะปวารณาตนเพื่อเป็นดั่ง "โพธิสัตว์"
จงตั้งจิตพิจารณาตนเองเถิด
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
17-3-2017

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น