วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่18

ในภาพอาจจะมี 3 คน

พระบรมมหาศาสดา>>คือจิตต้นของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ไม่มีพระนาม-ไม่มีร่าง-เป็นก้อนพลังงาน ที่วัดขนาดปริมาณไม่ได้
เวลาจะสื่อสารกับจิตดวงอื่น ที่ยังไม่หลุดพ้น จะใช้ร่างของพระพุทธเจ้า
ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ปัจจุบัน เป็นร่างกาย-ปาก พูดคุยกับจิตอื่น
และจะย้ายร่างไปเรื่อยๆ ประทับในร่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ละพระองค์
.
ชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกพระองค์คือ*หน่อจิต*ที่แตกออกมาจาก
*ต้นจิต*พระบรมมหาศาสดาเดียวกัน แตกออกเป็นกิ่งก้าน-สาขา
เป็นชื่อที่ใช้เรียกแทน พระพุทธเจ้า องค์นั้นที่จะมาจุติ(เกิด)บนโลก
แล้วใช้สรรพนามนำหน้าชื่อว่า*พระสัมมาสัมพุทธเจ้า*
คือจิตเดียวกันทั้งหมด เพียงแตกเป็น*หน่อจิต*คนละหน่อหรือคนละใบ
.
พระบรมมหาศาสดา>>คือโคนต้นไม้*ต้นพระพุทธเจ้า*(ไม่มีร่าง-ไม่มีชื่อ)
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า>>คือสรรพนามพระพุทธเจ้า ที่จะลงมาสั่งสอนบนโลก
พระพุทธเจ้า>>เปรียบเสมือนใบไม้ แต่ละใบใน*ต้นพระพุทธเจ้า*
ที่กระจายไปทั่ว ทุกจักรวาล ทุกอณูธาตุ
.
กิ่งพระพุทธเจ้าในยุคนี้ มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น 5 พระองค์
เกิดนานแล้วในมิติทิพย์ ลงมาสั่งสอนแล้ว 4 พระองค์ เหลือองค์สุดท้าย
คือ พระศรีอริยะเมตไตรย ที่จะเป็นพระนามที่จะใช้เรียกขาน ในอนาคต
พระนามในขณะนี้คือ*พระตรีมูระติภาคที่ 18*(จุดธูป 18 ดอกบูชา)
.
พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสมณะโคดม สมัยเป็นมนุษย์
คือ 3 ร่างที่รวมตัวกันอยู่ในร่างเดียวกัน แต่เป็นจิตเดียวกันทั้งหมด
(1)ร่างพระบรมมหาศาสดา(เป็นก้อนพลังงานจิต)
(2)ร่างพระสมณะโคดม>>ที่ลงมาสวมร่าง ในวันตรัสรู้
(3)ร่างเจ้าชายสิทธัตถะ>>ที่เป็นร่างกายเนื้อ เพื่อสื่อสารกับมนุษย์
.
พอสิ้นอายุขัย ปรินิพพานแล้ว ร่างเจ้าชายสิทธัตถะ จะต้องแยกตัวออกมา
ลงมาล้างสัญญากรรม ช่วงก่อนบรรพชา ให้หมดรอยตำหนิที่ร่างก่อน
แล้วจึงจะกลับไปเป็นพระพุทธเจ้าได้ ชื่อพระพุทธเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะ
ส่วนพระบรมมหาศาสดา อยู่ในร่างพระสมณะโคดมต่อไป
จนกว่าจะส่งไม้ต่อให้กับพระศรีฯ [*พระตรีมูระติภาคที่ 18*]
พระบรมมหาศาสดาจึงจะมารวมร่างด้วย ใช้พระนามว่า
พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศรีอริยะเมตไตรย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น