วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

614. ยอดนักเดินทาง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

614. ยอดนักเดินทาง
  • กายทิพย์ เกิดจากจิตพอใจ ยึดถือ ความรู้สึก เนื่องด้วยอารมณ์ จึงสร้าง กายทิพย์ ให้มีอายุยืนยาว เวียนว่ายอยู่ในสังสารจักรนี้
  • มีแต่มรรคมีองค์ ๘ จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลาย จึงสามารถสกัดกั้น ความปราดเปรียวของกายทิพย์ให้อ่อนกำลังลงได้ ย่นระยะชาติเกิดให้สั้นลงได้
  • เมื่อใด บรรลุอรหัตตผลแล้ว กายทิพย์จะตายทันที (วิญญาณสลาย) คงเหลือแต่ จิตบริสุทธิ์ ที่เรียกว่า กายธรรม ซึ่งเป็นพุทธภาวะที่สงบ สว่าง สะอาด ร่มเย็นเป็นสุข
  • จิตบริสุทธิ์ชั้นพุทโธนี้ จะหลุดพ้นจากการครอบงำของอารมณ์ทั้งหลาย ไม่ปรุงแต่งให้เกิดกายทิพย์ (ถอนเสาเรือนทิ้งหมด) ไม่สามารถสร้างภพสร้างชาติใหม่อีกต่อไป.
  • กายทิพย์ หรือ อทิสสมานกาย จัดเป็นกายละเอียดที่ซ้อนอยู่ภายในกายเนื้อของคนและสัตว์ทุกรูปนาม ไม่อาจแลเห็นด้วยตาได้ในคัมภีร์พระอภิธรรมเรียกว่า นามกาย อันได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
  • เมื่อกายเนื้อตายลง กายทิพย์ก็ต้อง จุติ(เคลื่อนออกไป) พร้อมยึดอารมณ์ที่ทำไว้ “เป็นปฏิสนธิวิญญาณ “ หยั่งลงสู่ครรภ์มารดาที่มีเหตุปัจจัยพร้อม คือ มีประจำเดือน และอยู่ร่วมกับบิดาพอดี สร้างกายเนื้อชุดใหม่ ตามกำลังของกรรมที่ทำไว้ ในภพชาติต่อไปอีก
  • ก่อนคลอดออกมาได้ ๔๕ วันนั้น กายทิพย์ยังไม่สามารถใช้สอยร่างกายเนื้อ ให้รับรู้อารมณ์ได้ กายทิพย์จะทำหน้าที่คุ้มครองปกปักษ์รักษาให้เจริญเติบโต
  • จากนั้นจึงค่อยฝึกบังคับร่างกายทารกให้รู้จักวิธีรับรู้อารมณ์ โดยเริ่มฝึกตั้งแต่ให้รู้จักนึกคิด เหมือนดังที่เคยบังคับร่างกายเนื้อชุดเก่าที่ตายไปแล้ว ให้รับอารมณ์ได้เหมือนในชาติที่แล้ว 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น