วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

584.. การใช้บารมี ..โปรดสรรพสัตว์

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

584.. การใช้บารมี ..โปรดสรรพสัตว์
..การนำบารมีลงมาโปรด ต้องเหมาะกับบารมีของสรรพสัตว์ในยุคนั้นๆด้วย เพราะถ้านำบารมีลงมามากเกินไป สรรพสัตว์รับไม่ได้ โลกธาตุก็รับไม่ได้
ระดับมหาบารมีอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระมหาโพธิสัตว์นั้นสามารถนำบารมีลงมาได้มากกว่า 100% แต่จะไม่ทำเพราะสรรพสัตว์รับไม่ได้ สรรพสัตว์ที่จะมีกรรมสัมพันธ์ จะเหลือน้อยลง คือ สัตว์ที่มีกรรมชั่วมาก จะไม่สามารถมาเกิดในยุคท่านได้เลย
พลังแห่งบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะครอบคลุมตลอดพุทธันดรของท่าน ซึ่งพุทธสาวกทั้งหลายที่สามารถเชื่อมโยงถึงบารมีของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆได้ ก็สามารถบรรลุธรรมได้ เป็น สาวกของท่าน เป็น “อรหันตสาวก”
**..ในส่วนของมหาบารมีนั้น ถ้าไม่ใช่เป็นยุคที่ท่านต้องลงมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆ ท่านจะไม่ลงมาเองแบบเต็มๆองค์ เพราะสรรพสัตว์ไม่สามารถจะรับบารมีทั้งหมดของท่าน
..** ท่านก็จะใช้วิธีแบ่งภาคส่วนและเชื่อมต่อบารมีลงมาตามความเหมาะสม และเชื่อมต่อบารมีและญาณทัศนะผ่านลงมาทางผู้ที่มีอธิวาสนาสัมพันธ์ใกล้ชิดกับท่าน(ฝากกระแสญาณ) และยังสามารถปรับเปลี่ยนพลังบารมีลงมาตามความเปลี่ยนแปลงของโลกธาตุได้
... ในโลกทิพย์ เหล่าเทพ มหาเทพ พรหม มหาพรหม พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ องค์คุณเบื้องสูงของศาสนาอื่นก็ทำงานนำพาสรรพสัตว์ออกจากสังสารวัฏเหมือนกัน ไม่มีการแบ่งแยกเหมือนในโลกมนุษย์ แล้วใครมีบารมีสัมพันธ์กับสรรพสัตว์เหล่าไหนก็โปรดสรรพสัตว์เหล่านั้น
..**...ในทุกพุทธันดรของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ก็มีพระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ ตลอดจนถึงองค์คุณเบื้องสูงมากมายที่มีบารมีสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นและหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายลงมาโปรดสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาตามแต่สถานการณ์ในแต่ละช่วงของพุทธันดรนั้นๆ
..++.ส่วนใหญ่ พระอสิติอรหันตสาวกในช่วงพุทธกาล ล้วนเป็นพระโพธิสัตว์ทั้งนั้น (อย่างพระอชิตะเถระท่านก็เป็นภาคหนึ่งของพระศรีอารยเมตไตร) เรียกว่า “อรหันตโพธิสัตว์”ก็ได้ คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่สามารถจบกิจให้ตนเองได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น