วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พระอภิธรรมบทที่3_พระธาตุกะถา.พระอภิธรรมบทที่3_พระธาตุกะถา.
สังคะโห/อะสังคะโห...
ผู้รู้ธรรม/ผู้ไม่รู้ธรรม
สังคะหิเตนะ/อะสังคะหิตัง...
สังคมรูัธรรม/เราไม่รู้ธรรม
อะสังคะหิเตนะ/สังคะหิตัง...
สังคมไม่รู้ธรรม/เรารู้ธรรม
สังคะหิเตนะ/สังคะหิตัง........
สังคมรู้ธรรม/เราก็รู้ธรรม
อะสังคะหิเตนะ/อะสังคะหิตัง...
สังคมไม่รู้ธรรม/เราก็ไม่รู้ธรรม
สัมปะโยโค/วิปปะโยโค...
สัมมาทิฏฐิ/มิจฉาทิฏฐิ
สัมปะยุตเตนะ/วิปปะยุตตัง...
สังคมสัมมาทิฏฐิ/เรามิจฉาทิฏฐิ
วิปปะยุตเตนะ/สัมปะยุตตัง...
สังคมมิจฉาทิฏฐิ/เราสัมมาทิฏฐิ
อะสังคะหิตัง...
ดังนั้น 
การจะพบเห็นธรรม จึงเป็นไปได้ยาก
 โอกาศน้อยมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น