วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

ไซโคโชว์ โมเดล (Psycho-show Model)

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ไซโคโชว์ โมเดล (Psycho-show Model)
คือ กระบวนการต้นแบบที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตสามนึก
ของผู้เข้าโปรแกรมฝึกอบรมแบบปฏิบัติการ
ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นหมู่คณะ
โดยมีเป้าประสงค์หลักที่สำคัญดังนี้

1.เพื่อแก้ไข #พฤติกรรมขยะ
(Un-acceptable Behaviours)
ซึ่งเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของคนรอบข้าง
ทั้งอุปนิสัยส่วนตัวทางสังคมและนิสัยการทำงาน
ด้วยความเชื่อที่ว่า...

บุคคลที่บกพร่องเหลวไหลหรือนิสัยไม่ดี
ล้วนเกิดจากจิต 3 นึกตัวใดตัวหนึ่งบกพร่องทั้งสิ้น
ถ้าสามารถสร้างสำนึกใหม่ที่ถูกต้องให้เขาได้
ด้วยกระบวนการ "ไซโคโชว์" ซึ่งเป็นวิธีพิเศษแล้ว
ผู้เข้าอบรมเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงตนเอง
ด้วยจิตสำนึกของเขาเองทันที
มิพักต้องจูงใจหรือบีบบังคับขับเข็ญ
ด้วยอำนาจการกระตุ้นจากภายนอกเลย

นอกจากนั้นผมก็ยังมีความเชื่ออีกว่า
ผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี
หรือมีนิสัยบางด้านบกพร่องนั้น
ต่างล้วนเป็น "คนเคยดี" มาก่อนทั้งสิ้น

ดังนั้น
ถ้าคนที่เคยประพฤติดี เป็นคนดี
ยังเปลี่ยนมาเป็นคนที่บกพร่องเหลวไหลได้
แล้วทำไมพวกเขาเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงตนเอง
เพื่อกลับมาเป็นคนดีประพฤติดีดังเดิมอีกไม่ได้

ผมเชื่อของผมอย่างนี้

2.เพื่อพัฒนาทักษะการแสดงพฤติกรรมที่ดีๆ
(Acceptable Behaviours)
ที่ผู้เข้าอบรมต่างก็มีกันอยู่บ้างแล้วนั้น
กระตุ้นให้แสดงกันออกมามากขึ้นถี่ขึ้น

โดยผมจะใช้กระบวนการ "ไซโคโชว์" ของผม
จัดวาง "เงื่อนไขเฉพาะ"
ที่ผมออกแบบมาล่วงหน้าอย่างแยบยล
เพื่อกระตุ้นที่จิตสามนึกของพวกเขา
ให้สั่นสะเทือนขับเคลื่อนพฤติกรรมนั้นออกมา

ผมมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่า
ตลอดโปรแกรมการฝึกอบรมทั้ง 2-3 วันนั้น
ถ้ากลุ่มเป้าหมายได้แสดงพฤติกรรมนั้นซ้ำๆกัน
เขาก็จะปราดเปรียวเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น
ในระดับที่นำไปใช้ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี

3.เพื่อเติมเต็ม (Adding Up)ในสิ่งที่ขาดหายไป

สิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของคนเรานั้น
ผมจัดให้เป็น "พฤติกรรมที่บกพร่อง"
โดยส่วนใหญ่แล้วแต่ละคนมักจะไม่รู้ตัว
ซึ่งต่างต้องได้รับการเติมเต็มด้วยกันทั้งสิ้น

เช่น พนักงานที่เป็นคนดีอยู่แล้ว
พวกเขาจะทำหน้าที่ของตนเองได้ดี
รับผิดชอบต่อหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม
แต่พวกเขาก็ดูเหมือนเป็นคนไร้น้ำใจ
ในการให้ความช่วยเหลือเจือจานผู้อื่น

เช่น พนักงานเป็นคนขยันทำงาน
มีความตั้งใจทำงานสูงไม่แพ้คนอื่นๆ
แต่พวกเขามักทำงานผิดพลาดบ่อยๆ
โดยสิ่งที่เขาขาดหายไปที่ต้องเติมเต็ม
นั่นคือ "ความรอบคอบ" เป็นต้น

4.เพื่อกระตุ้นให้สร้างแรงบันดาลใจในตนเอง
โดยขับเคลื่อนออกมาจากข้างใ
เพื่อใช้ปลุกเร้าตนเองในการทำงานยากๆ
ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเลิศ

โดยไม่ง้อสิ่งจูงใจภายนอก
ช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจขึ้นภายใน
พอไร้แรงจูงใจเพราะขาดสิ่งจูงใจก็ไม่ทำ

จึงขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
ผมออกแบบกระบวนการ "ไซโคโชว์" ขึ้นมา
เพื่อเป็น "กลยุทธ์" สำหรับฝึกอบรมปฏิบัติการ
ในการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของมนุษย์
ด้วยการกระทำที่ #จิตสามนึก ดังกล่าวแล้ว

โดยต้องใช้ศาสตร์ชั้นสูงถึง 4 แขนง คือ
จิตวิทยาวิทยาศาสตร์พฤติกรร
วิทยาศาสตร์ทางจิต
ศาสตร์ด้านอภิปรัชญา (Pure Meta-physics)
ศาสตร์แห่งศิลปะในการถ่ายทอดพฤติกรรม
โดยไม่นับสิ่งที่เรียกว่า "พรสวรรค์"

ปัจจุบันนี้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
กว่า 80% - 90% ล้วนเป็นปัญหาด้านจิตวิทยา
ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงและมั่งคั่ง
รวมทั้งก่อบรรยากาศไม่ดีในที่ทำงานอีกด้วย

ท่านเป็นผู้หนึ่งหรือไม่
ที่ได้พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ด้วยวิธีต่างๆอย่างหลากหลายกันมาแล้ว

เช่น เปลี่ยนงาน เปลี่ยนคน เปลี่ยนกฎกติกา
เปลี่ยนวิธีบริหารและการจัดการ
รวมทั้งการเปลี่ยนหลักสูตรฝึกอบรม
และสุดท้ายก็เปลี่ยนวิทยากร เปลี่ยนโค้ช

ที่ท่านจำต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการดังกล่าวนั้น
คำตอบเดียวที่เหมือนกัน คือ "ไม่ได้ผล"

เพราะความจริงมันมีอยู่ว่า
แม้หลักสูตรถูกต้อง วิทยากรถูกใจ
แต่ถ้า "วิธีการ" หรือ กลยุทธที่ใช้
มันไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม

ก็เหมือนแพทย์ที่ใช้วิธีรักษาโรคที่ไม่ถูกต้อง
การบำบัดรักษาคนไข้ก็จะไม่มีวันได้ผล
เสียทั้งเวลา เสียทั้งค่าใช้จ่ายแน่นอน

ผมมีกระบวนการ Psycho-Show
เป็นทางเลือกสุดท้ายเอาไว้ช่วยเหลือ
องค์กรที่ประกอบด้วยคนหมู่มาก
ที่กำลังขาดพลังร่วม ขาดคุณภาพ
ขาดความสำเร็จ ขาดความสามัคคีกัน

ซึ่งช่วยจัดการกับปัญหาด้านจิตวิทยาองค์กร
เพื่อเป้าหมายสำคัญที่ท่านผู้บริหารต้องการ
นั่นคือ "งานสำเร็จ คนเป็นสุข" ให้ท่านได้

ในแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ผ่านๆมา
เพื่อสร้าง Man Power Development นั้น
ท่านเปลี่ยนวิธีการและหลักสูตรมามากแล้ว
ก็ยังไม่ได้ผลเพราะปัญหาเรื่องคนยังไม่จบ
เนื่องจากท่านยังเกาไม่ถูกที่คัน
และวิธีการเกาก็ยังไม่ถูกต้องอีกด้วย

เรายินดีให้คำปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา
ดีไซน์หลักสูตร และช่วยดำเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กรท่าน
โดยพร้อมจะรับเกียรตินั้นเสมอ

ท่านสามารถเขียนคำถาม
ไว้ในกรอบขวามือบนหน้าเพจนี้ได้
ผมจะเข้ามาตอบคำถาม ให้คำปรึกษาท่าน
ด้วยความยินดียิ่งและเป็นเกียรติอย่างสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น