วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

ตอบคำถาม: คุณAnothai Bunjong


ตอบคำถาม: คุณAnothai Bunjong
Question 1:
  • การเพียรน้อมนึกถึงอดีตพระพุทธะ อาศัยมหาปณิธานของท่านเหล่านั้น มาโน้มนำคนบนโลกผู้มากด้วยกิเลส จะสามารถค่อยๆกลับคืนสู่แดนสุญญตา  ได้หรือไม่?

Answer: 
เราขอกล่าวความจริงให้ท่านรู้ว่า
  • 1.แดนสุขาวดีเป็นดินแดนแห่งสมมติภูมิ ยังอยู่ภายในระบบเอกภพ ดวงจิตธรรมญาณ แม้จะมีน้ำหนักมวลเบากว่ามนุษย์แล้ว แต่ก็ยังมีน้ำหนักมวลมากกว่าภพชาติแรก ที่มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ดังเดิมเมื่อดวงจิตธรรมญาณยังมิได้ใสพิสุทธิ์แท้จริงจึงเป็นได้แค่ "#หลุดลอย" มิอาจ "#หลุดพ้น"เพราะยังถูกดึงดูดเหนี่ยวรั้งไว้ในระบบเอกภพนี้ถ้าจะหลุดพ้นออกไปจากเอกภพได้ท่านต้องทำให้น้ำหนักมวลของจิตวิญญาณเท่ากับตอนที่เข้ามาในระบบเอกภพเพื่อเกิดเป็นมนุษย์ในชาติแรกให้ได้เสียก่อน
  • 2.เส้นทางการบรรลุมรรคผลที่ท่านถามมานี้เป็นเส้นทางของนักรบแห่งแสงสว่างอันประกอบด้วยนักพรต นักบวช ผู้ทรงศีลซึ่งเลือกดำเนินเส้นทางสายวิเวกและสันโดดด้วยการปลีกตนเองออกจากสังคม

อันเป็นเส้นทางแห่งเทวนิยมโดยแท้
  • 3.บนเส้นทางการ "หลุดลอย" สายนี้ในขณะที่ครองความเป็นมนุษย์อยู่แต่ละรูปธรรมจักต้องเคร่งครัดปฏิบัติจิตเพื่อชำระจิตตนเองให้ใสพิสุทธิ์ให้จงหนักผ่านปฏิบัติการที่เรียกว่า "เท็คนิกสมาธิ"หรือ กรรมฐานสมาธินั่นแหละ
  • 4.เมื่อตายไปจากความเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณของผู้หลุดลอยนั้นก็จะมีน้ำหนักมวลเบากว่าจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งหลายจึงต้องหลุดลอยไปอยู่ในภพภูมิสมมติเพื่อชำระจิตตนเองให้ใสพิสุทธิ์ให้มากขึ้นผ่านปฏิบัติการที่เรียกว่า "เท็คนิกสมาธิ"เหมือนตอนที่เป็นมนุษย์กันต่อไปอีก
  • 5.เมื่อปฏิบัติเท็คนิกสมาธิไปเรื่อยๆดวงจิตธรรมญาณก็จะค่อยๆลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณที่ถูกทำให้ลดลง-เบาลงไปทีละน้อยๆโดยกว่าจะหลุดลอยขึ้นไปถึงแดนสุขาวดีอันเป็นภพภูมิสุดท้ายในเส้นทางเทวนิยมก่อนจะดำเนินไปสู่ประตูมิติที่จิตวิญญาณจะผ่านพ้นออกไปยังแดนสุญตาที่ตนจากมาได้ก็ต้องใช้เวลาในการยกระดับกันนานเท่ากับเวลาโลกนับเป็นร้อยปีพันปีตามที่ท่านรู้มาเลยทีเดียว
  • 6.แต่ถ้าท่านเลือกเส้นทางนักสู้เพื่อการรู้แจ้งด้วยบทบาทของการเป็นสัตว์สังคมใช้ชีวิตประจำวันไปตามปกติวิสัยทำตัวให้กลมกลืนไปกับสภาวะธรรมชาติมุ่งปฏิบัติธรรมร่วมกันกับคนอื่นๆในสังคมไม่แบ่งแยกศาสนาไม่นำพระศาสดามาเป็นเพียงเจ้าลัทธิโดยให้ท่านถือครองมหาสติกับปณิธานแห่งนิพพานให้เคร่งครัดเพื่อนำพาดวงจิตธรรมญาณของท่านบรรลุมรรคผลสูงสุดคือ #หลุดพ้น แล้วท่านไม่ต้องใช้เวลายาวนานเป็นร้อยปีพันปีดั่งเช่นผู้ที่ใช้เส้นทางสายเทวนิยมเลยเพียงแค่ชั่วภพชาติเดียวหรือไม่กี่ภพชาติในการได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์หากท่านสามารถเข้าถึงสภาวะธรรมแห่งจิตเดิมแท้ได้ดวงจิตธรรมญาณของท่านก็จักเป็นผู้หลุดพ้นได้ในภพชาติเดียวหลุดพ้นได้ในขณะที่เป็นมนุษย์โลกเสรีดั่งที่พระศาสดาทุกๆพระองค์ก็ทรงหลุดพ้นตอนที่เป็นมนุษย์ทั้งสิ้นมิใช่ตอนที่ทรงเป็นสมมติเทพแต่อย่างใด
  • 7.กับคำถามที่ว่า.....การเพียรน้อมนึกถึงอดีตพระพุทธะ อาศัยมหาปณิธานของท่านเหล่านั้น มาโน้มนำคนบนโลกผู้มากด้วยกิเลสจะสามารถค่อยๆกลับคืนสู่แดนสุญญตาได้หรือไม่นั้นเราจะกล่าวความจริงต่อท่านผู้ถามนี้ว่าการจะย้อนคืนกลับแดนสุญตาได้นั้นดวงจิตธรรมญาณของมนุษย์โลกเสรีนี้แต่ละรูปธรรมจักต้องมีน้ำหนักมวลไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเท่านั้นถ้าน้ำหนักเกินกว่านี้ก็หลุดพ้นออกไปไม่ได้น้ำหนักส่วนเกินก็คืออนุภาคไฟฟ้าอันเกิดจากรหัสบุรพกรรมแม่เหล็กที่จิตหยาบสร้างมันขึ้นมาเองจากอำนาจของกิเลส ตัณหา ราคะจริต และอารมณ์ขยะรายวันนี่ยังไม่นับการเกี่ยวกรรมกันเองกับคนอื่นที่ยื้อยุดฉุดรั้งกันไว้จนหลุดพ้นไม่ได้ด้วยกันอีกต่างหาก
  • ดังนั้นเพียงแค่น้อมรำลึกถึงอดีตผู้สูงส่งกับปณิธานของท่านเหล่านั้นก็คงมิอาจช่วยชำระส่วนเกินหรือขยะซึ่งเป็นภาระทางจิตวิญญาณของพวกเขาให้กลับผ่องใสพิสุทธิ์ดุจเดิมได้พวกเขาทั้งโลกก็จะมิอาจหลุดพ้นได้ดังหวังไม่ว่าพระบิดาจะทรงเมตตาต่อเวลาให้ยาวนานออกไปสักเท่าใดก็ตามถ้าพวกเขายังมิอาจเข้าถึงพลังอำนาจแห่ง "จิตตปัญญา" ของเขาเองได้เพราะยังตกเป็นทาสของสิ่งจูงใจเพราะยังถูกสอนให้เชื่อมากกว่าถูกสอนให้คิดถ้าพวกเขายังต้องอาศัย "ภูมิรู้-ภูมิธรรม"ของมหาคุรุทั้งหลายกันอยู่เพราะเขาจะไม่มีวันเรียนรู้เพื่อจดจำแล้วนำมาปฏิบัติอย่างจบแจ้งได้ถ้าพวกเขาที่เป็นฆราวาสยังคงเดินตุปัดตุเป๋เซซังสับสนหนทางกันอยู่โดยยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยยังไม่รู้จักตนเองดีพอที่สำคัญคือบัดนี้โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วชาวดาวโลกเสรีมีโอกาสแค่ภพชาตินี้เท่านั้นที่จะนำพาแก่นแท้ของตนกลับบ้านยังแดนสุญตาองค์โพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมรู้ดีในสิ่งนี้ปณิธานของท่านทั้งหลายจักสิ้นสุดภารกิจภายในกาลสิ้นยุคนี้เป็นอัตโนมัติทุกรูปธรรมต้องกลับบ้านสถานเดียวสัญญาณการสิ้นยุคดูได้จากภัยพิบัติโลกที่จะถี่ขึ้นแรงขึ้นจะเกิดเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนี่คือความจริงที่ท่านไม่รู้ว่าไม่รู้

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
5-4-2017

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น