วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

443. คำอธิษฐานขอพร แห่งโพธิญาณ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม
443. คำอธิษฐานขอพร แห่งโพธิญาณ
การอธิษฐาน เป็นการสร้างบารมี ในบารมี๑๐ ทัศน์ ยิ่งเป็นการอธิษฐานเพื่อโพธิญาณ นับเป็นมหากุศลจิต เป็นสิ่งที่ดีงาม การอธิษฐานเช่นนี้ทำให้ดวงจิตมีกระแสพุ่งออกไป สะเทือนไปถึง ๓โลก ทวยเทพเทวดาต่างโมทนายินดีในปณิธานดีงามนี้ เราควรอธิษฐานทุกวัน เพื่อปลูกฝังโพธิในใจของเราให้เติบโตเบ่งบาน
โอม มานี เป เม ฮง(แบบวัชรยานทิเบต) หรือ โอมมณี ปัทเม หุม(ฮุม) (แบบมหายานจีน)
ขออาราธนาบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
พระอรหันตสาวกทั้งหลาย จงประสิทธิ์ประสาทผล
ดลบันดาล รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน
ให้คำขอพรของข้าพเจ้า บรรลุผลตามปารถนา ดังนี้ด้วยเทอญ...
* ขอให้ความปราถนาใดๆ อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน จงได้รับการอุปถัมภ์สนับสนุนให้ตลอดรอดฝั่งถึงแดนพุทธภูมิ อุปสรรคขัดขวางอันใด จงแปรเปลี่ยนไปเป็นพลัง และปัญญาบารมียิ่งๆ ขึ้นไป
* ขอให้ความปรารถนาใดๆ อันเป็นไปเพื่อการยังชีพอย่างพอเพียง จงครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกด้าน เพียงพอแก่การยังชีพเยี่ยงฆราวาสผู้ทรงธรรม จงหนุนนำคล้อยนำไปในทางแห่งสัมมาทิฐิแต่ส่วนเดียว ปิดอบายภูมิทั้งสี่โดยพลัน
* ขอให้ความปรารถนาใดๆ อันเป็นไปเพื่อการสนองกามคุณ จงกลายสภาพเป็นสภาวธรรม แห่งไตรลักษณ์ อันหนุนนำสู่การบรรลุธรรม มีดวงตาเห็นธรรม เป็นเครื่องหนุนนำ เพื่อการบำเพ็ญเพียรสั่งสมบุญบารมี ตลอดไป
* ขอให้จิตข้าพเจ้า อุดมปัญญาดุจแสงไฟ พลิ้วไหวดุจสายลม อ่อนโยนดุจสายน้ำ กล้าแกร่งดุจหินผา
*ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมครอบครัว และญาติมิตรจงประสบแต่สิ่งดีงาม อยู่ใต้ร่มโพธิ ร่มไทรในพุทธศาสนาตลอดไป
**ขอกำลังแห่งพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์
กำลังแห่งธาตุทั้งสี่อันเป็นรากฐานแห่งฤทธิ์
ประสิทธิประสาทร่วมกำลังให้เป็นจริง
เพื่อเป็นปัจจัยให้ถึง ฝั่งโพธิญาณ ฝั่งพระนิพพาน ด้วยเทอญ
นะ โม พุทธ ธา ยะ
นะ มะ พะ ธะ
จะ ภะ กะ สะ
นะ มะ อะ อุ
โพธิญาณะ นิพพานะ ปัจจโยโหตุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น