วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

513.. คุณ..เป็น”ชน” แบบไหน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
513.. คุณ..เป็น”ชน” แบบไหน
  • คำว่า”..ชน..” ในความหมายนี้ คือลักษณะนิสัย ปณิธาน ความคาดหวัง ที่ฝังลึกในจิต แล้วแสดงออกมาในแต่ละภพชาติ ..เพื่อให้รู้เป้าหมายสุดท้ายที่ปารถนาแห่งการจบกิจ ดังนี้

++โพธิชน
.... "โพธิชน" ก็คือ หมู่ชนที่มีความเป็นพระโพธิสัตว์ มีความเป็นผู้นำสูง สามารถคิดทำสิ่งต่างๆ ได้เองโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากผู้ใด รู้จักคิดเอง, ทำเอง มีความปารถนาใหญ่ และมีความศรัทธาตรงต่อผู้มีธรรม “ชนแห่งมากมิตร”
++ปัจเจกชน 
..... เป็นผู้ที่มีวิสัยคล้ายปัจเจกพุทธเจ้า เป็นผู้ไม่ศรัทธาใครอย่างสาวกเลย ชอบศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง" แสวงหาแนวทางใหม่ ปฏิบัติเอง รู้มาก และอาจหลงตัวเองมากตามไปด้วย ถึงแม้จะมีลูกศิษย์มากมายก็ตาม ตัวเขาเหมือนอยู่โดดเดี่ยว มีความอหังการณ์ มีจิตที่ไม่ยอมก้มจำนนต่อใคร ดุจ”ผู้ขวางโลกที่มีปัญญา” นั่นเอง “ชนผู้โดดเดี่ยวแต่ยิ่งใหญ่”
++ สาวกชน
.......สาวกชน เป็น "ผู้ตามที่ดี" กลายเป็น "อรหันตสาวก" เป็นสาวกแท้ๆ มีจิตใจเป็น "สาวกชน" โดยจะเจริญรอยตามพระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดา ไม่ออกนอกลู่นอกทาง เป็น”อรหันตสาวก” ที่พร้อมจะนิพพาน ในชาตินี้ “ชนผู้พึ่งพายึดระบบ”
  • ซึ่งจะแตกต่างจากวิสัยของพระโพธิสัตว์ซึ่งได้อรหันต์แล้ว แต่จะยังไม่นิพพานทันทีในชาตินั้นๆ ในฝ่ายมหายาน เรียกท่านเหล่านี้ว่า "อรหันตโพธิสัตว์"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น