วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

425..วิชาเดินธาตุ..เพื่อ.พระนิพพาน

ในภาพอาจจะมี กลางคืน และ สถานที่กลางแจ้ง
425..วิชาเดินธาตุ..เพื่อ.พระนิพพาน
 • นะโมพุทธายะ. เป็นธาตุใหญ่ เป็นรากเหง้าของธาตุ4 
 • นะโมพุทธายะ คือ
  • ..นะ ตือ พระกกุสันโธ ธาตุน้ำ. กำลัง12
  • ..โม คือ. พระโกนาคม ธาตุดิน กำลัง 21
  • ..พุท. คือ พระกัสสโป. ธาตุไฟ กำลัง6
  • ..ธา คือ พระโคตโม. ธาตุลม กำลัง 7
  • ..ยะ คือ พระเมตไตรโย. ธาตุอากาส กำลัง 10
 • เมื่อรวมกำลังธาตุนะโมพุทธายะ. จะได้ 56 (กำลังพุทธคุณ). ก่อให้เกิดกำลังธรรมคุณ 38. และกำลังสังฆคุณ 14. รวมเป็น 108 ..เวลาปลุกเสกลงยันต์..จึงท่องให้ครบ 108 คาบ จึงศักด์สิทธิ์ยิ่ง
 • พอถอดนะโมพุทธายะ. จะเกิดธาตุ4
  • คือ. นะ(น้ำ)..มะ(ดืน)..พะ(ไฟ)..ธะ(ลม)...เรียก นะมะพะธะ. เพื่อเลี้ยงร่างกาย
 • เมื่อถอดคาถาออกไปอีก. คือธาตุพระพุทธเจ้า พระกรณีย์.พี่เลี้ยงธาตุ4. คือ
  • ..จะ(พี่ธาตุน้ำ)
  • ..ภะ(พี่ธาตุดิน)
  • ..กะ(พี่ธาตุไฟ)
  • ..สะ(พี่ธาตุลม)
 • เรียก. จะภะกะสะ..ุถือว่าตั้งธาตุสมบูรณ์ครบ. ต่อไปให้หนุนดวงด้วยแก้ว4
  • ..นะ. แก้วมณีโชติ หนุนธาตุน้ำ
  • ..มะ. แก้วไพทูรย์. หนุนธาตุดิน
  • ..อะ. แก้ววิเชียร. หนุนธาตุไฟ
  • ..อุ. แก้วปัทมราช หนุนธาตุลม
 • เรียก. ..นะมะอะอุ
 • เมื่อรวมคาถาทั้งหมด. เราควรท่องทุกวันว่า. " นะโมพุทธายะ. นะมะพะธะ. จะภะกะสะ. นะมะอะอุ"
 • แต่เราเกิดมาเพื่อเป้าหมายพระนิพพาน..ดังนั้น.ให้มีคาถาต่อท้ายว่า
  • .. นิพพานะ. ปัจจะโยโหตุ....
 • เพื่อกำกับจิตให้มีเป้าหมาบชัดเจน และเป็นการนึกถึงนิพพานเป็นอารมภ์ด้วย...
 • ** เมื่อท่องจนจิตสงบ. ยิ่ง.ให้เดินปัญญา..พิจารณาธาตุทั้งหมด. คืนสู่ธรรมชาติ..ไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นอีก..เหลือแต่ความว่าง. ที่บริสุทธิ์ล้วนๆ..เท่านั้นจริงๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น