วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

547.หน้าที่..ของ..ชาวพุทธ

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และ สถานที่ในร่ม
547.หน้าที่..ของ..ชาวพุทธ

“ จิตของมนุษย์เป็นจิตหลง …ยังพึ่งพาตนเองไม่ได้ จึงต้องอาศัยพระรัตนตรัย อาศัยคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า เป็นที่พึ่งที่อาศัย เป็นหลักยึด ไม่ให้เดินหลงนอกเส้นทาง
** เป็นชาวพุทธ...อย่างน้อยต้องเข้าถึงพระรัตนตรัย เข้าถึงไตรสรณคมน์ ในรัตนะทั้งสาม .. ใคร...ผู้ใดถึงตรงนี้ เรื่องมรรคผลจึงจะเป็นไปได้โดยง่าย”
การเข้าถึงพระรัตนตรัยจริง ๆ นั้นต้องเข้าถึงด้วยจิตใจ...คือรู้เห็นจริงด้วยจิต คนนั้นจะเชื่อและรักพระพุทธเจ้าอย่างสุดหัวใจ จะรู้คุณแห่งพระพุทธเจ้าอย่างมิพักสงสัย
ความรู้เห็นจริง...ด้วยปัญญาภายในจะทำลายวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาลงอย่างสิ้นเชิง เชื่อในมรรคอันมีองค์๘ เป็นฐานแรกของการก้าวสู่ ‘อริยชน’ หรือผู้มีดวงตาเห็นธรรม หรือเข้าสู่กระแสพระนิพพาน
และจะ ต่อด้วยสีลัพพตปรามาส คือการไม่ลูบคลำศีล คือมีศีลประดับใจในทุกเวลา ท้ายสุดคือ การละ...สักกายทิฐิ คือการยึดมั่นถือมั่นตนเอง

เพราะจิตที่เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้ว ย่อมมีสุคติภูมิเป็นที่หมายได้เป็นอย่างน้อย
และเมื่อใดสามารถเข้าถึง...รู้คุณของพระรัตนตรัยอย่างจริงแท้แน่นอนไม่สงสัย วันนั้นแหละจะถือว่าจิตสามารถพึ่งพาอาศัยได้ จิตที่พึ่งพาอาศัยได้จะนำพาสู่ความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด”
ขอน้อมกราบ ในคำสอน ของหลวงปู่ครูอาจารย์ทุกรูปนาม ด้วยกาย วาจา ใจ
 สาธุ สาธุ สาธุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น