วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

524. พระพุทธเจ้า ...พุทธะ ..พระยูไล

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

524. พระพุทธเจ้า ...พุทธะ ..พระยูไล
  • พระพุทธเจ้าคือ ผู้รู้, ผู้ตื่น, ผู้เบิกบานเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้โดยชอบเป็น "พระองค์แรก" ในยุคนั้นๆ ในกัปป์นั้นๆ แล้วมีหน้าที่โปรดสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่นิพพานตามพระองค์ไป เรียกให้เข้าใจง่ายว่า “เจ้าแห่งพุทธะ” เมื่อพระพุทธเจ้าเมื่อจบกิจละสังขารแล้ว จะนิพพานบนโลกนี้เลย *** พระองค์เกิด-ตรัสรู้-นิพพาน ในโลกนี้
  • ส่วน "พุทธะ" หมายถึง "จิตวิญญาณ" ต้นธาตุ, ต้นธรรม และต้นกำเนิดของจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งมวล จิตวิญญาณ ต่างก็กำเนิดมาจาก "พุทธะ" ทั้งสิ้น "พุทธะ คือ จิตวิญญาณ" มิใช่ "จิต" อย่างเดียว ด้วยเพราะมี "วิญญาณ" ปรุงแต่ง จึงเป็นพุทธะได้
  • ส่วน “จิต “ อย่างเดียว นั้นเป็นประภัสสรจิตนั้น บริสุทธิ์ประภัสสร ดังเดิมแท้ก่อนถูกปรุงแต่ง ไม่มีทั้ง "พุทธะ" หรือ "อพุทธะ"
  • ส่วนพุทธะ" นี้ ภาษาจีนคือ "ยูไล เมื่อนำธรรมจากพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจน บรรลุยูไล บรรลุพุทธะ หรือจิตวิญญาณกลับสู่ "ภาวะเดิมแท้" (จิตวิญญาณต้นธาตุ ต้นธรรม ต้นกำเนิด) จึงไม่ใช่พระพุทธเจ้า..เพราะ..ไม่ได้ก่อตั้งศาสนาใหม่
  • ***และเมื่อดับขันธ์ เมื่อบรรลุอรหัตตผล แล้วจะยังไม่นิพพานบนโลกนี้ *** ยังต้องจุติไปตรัสรู้ นิพพานในโลกธาตุอื่นๆ ("พุทธเกษตรทั้งหลาย" ) เช่น "สุขาวดีโลกธาตุ" ตามปณิธานแห่งจิต.. 
  • เมื่อจุติที่สุขาวดีโลกธาตุ จะนับว่าเป็น "พระพุทธเจ้าบนโลกธาตุนั้น" เช่น พระอมิตาภะพุทธะ,พระรัตนสัมภาวะพุทธะ,พระอโมฆสิทธิ์พุทธะ,พระไวโรจนะพุทธะ,พระไภสัชชยไวฑูรยปรภาตถาคตพุทธะ......
  • ***
  • ส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติธรรม แต่จิตมุ่งตรงกับพุทธะองค์อื่นเช่น พระอมิตาภะ ไม่ใช่จิตตรงต่อพระพุทธเจ้าสมณโคดมองค์ปัจจุบัน เมื่อบรรลุอรหันตผล จะยังไม่ถึงวาระนิพพานในโลกนี้ และจะจุติยังสุขาวดีสวรรค์ เรียกท่านเหล่านี้ว่า "อรหันตโพธิสัตว์" อันมีพระพุทธะอื่นๆ เป็นต้นสายธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น