วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

๔๖๗..รับอริยะขันธ์ ๕

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

๔๖๗..รับอริยะขันธ์ ๕
**อริยขันธ์ ๕” คือการเปิดจิตเพื่อรับประทับทรงองค์เทพ มหาเทพ ที่บรรลุธรรมแล้ว
+ วิสุทธิเทพ หมายถึง เทพผู้สำเร็จธรรม ขั้นอรหันต์ ได้แก่พระพุทธเจ้า, พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย 
+ สมณเทพ หมายถึง เทพผู้ทรงศีลอยู่ในสมณะเพศ ได้แก่ เทพฤษี, พระโพธิสัตว์, และเทพชั้นพระอริยะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป
** เป้าหมายผู้รับอริยขันธ์ เพื่อบรรลุเป็นอริยบุคคล เพื่อการบรรลุธรรม หมดสิ้นชาติภพ เท่านั้น จะไม่มีการ รับขันธ์เพื่อเปิดจิตรับทรงองค์เทพที่ไม่บรรลุธรรม ไม่ เอาฤทธิ์เอาเดช
+++..วิธีการรับอริยะขันธ์ ๕ ....
ควรจัดบายศรีสู่ขวัญ พร้อมเครื่องบูชาที่ยกเว้นของคาว (จัดคล้ายบายศรีเทพพรหมก็ได้) ให้ทำพิธีก่อน ทำการฝึกกรรมฐาน แล้วว่าพระคาถาชินบัญชร (ฉบับแปลภาษาไทย) แล้วจึงเริ่มฝึกกรรมฐาน ให้ระลึก ไว้เสมอว่า พระพุทธเจ้าบรมครูผู้สูงสุดเป็นครูทางจิตวิญญาณ มีพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นครูผู้ช่วยอีกมาก ไม่ให้เข้าองค์ทรงเจ้าอื่นๆ อีก
 พระอริยเทพ ท่านจะสูงกว่าเทพอื่นใด แม้เทพเหล่านั้นจะมีฤทธิ์มากขนาดใดก็ตาม แต่ยังสามารถตก สวรรค์ไปเวียนว่ายตายเกิดได้ ความเป็นพระอริยะนั้นประเสริฐเหนือกว่าสิ่งใดๆ ทั้งมวลแล้ว สูงที่สุดแล้ว เมื่อรับอริยขันธ์แล้ว ก็จะไม่ทรงเจ้าเข้าผีอีกเด็ดขาด ในการรับอริยขันธ์นั้น ต้องปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด ก็จะรอดพ้นจากการรบกวนจากเทพที่เคยคุมจิตเราได้

**** ในพิธีเปิดจิต แบบอริยขันธ์นี้ จิตจะสื่อตรงต่อพระพุทธเจ้า, พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระอริยเทพ วิสุทธิเทพ สมณเทพ ต่างๆ โดยใช้พระคาถา “ชินบัญชร” ของพระพุฒาจารย์โต เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ ในการเปิดจิตรับกระแส คำว่า “ชินนะ” หมายถึง องค์พระพุทธเจ้า คำว่า “บัญชร” หมายถึง หน้าต่าง “ชินบัญชร” จึงหมายถึง คาถาเปิดจิตรับพระพุทธเจ้านั่นเอง ส่งผลให้พลังพุทธคุณส่งลงมา ชำระล้างจิตของเราให้สะอาด อ่อนน้อม อ่อนโยนมีพลัง สำเร็จมรรคผลโดยง่าย ไม่หลงเทพ ไม่หลงทาง
+++ชินบัญชร (ฉบับแปลภาษาไทย)
.
...ข้าฯ ขอเชิญเสด็จ พระสรรเพชญ พุทธองค์
นราสภาทรง พิชิตมาร และเสนา
ยี่สิบแปดพระองค์ นายกสงฆ์ทรงสมญา
ตัณหังกรเป็นต้นมา ทรงดื่มแล้ว ซึ่งรสธรรม
จตุสัจอันประเสริฐ ทรงคุณเลิศ ดิลกล้ำ
ยอดบุญ พระคุณนำ ยิ่งเทพไท ไตรวิชชา
โปรดรับ ประทับทรง ณ ที่ตรง กระหม่อมข้า
…….(มีคาถาต่อ..ลองค้นในเนตดูนะ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น