วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

พุทธนิมิตรพุทธนิมิตร
  • อย่าลืมนะว่า ลูกหลานที่รัก พระพุทธเจ้าที่เห็นอาจจะเป็น พุทธนิมิตร ถ้าใครเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวจะไปช่วยคนทุกคนได้
  • อย่างไร เป็นอุปาทาน พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว ลูกรักทุกคนก็จงจำคำนี้ไว้ว่า องค์สมเด็จพระจอมไตร เมื่อวันจะนิพพาน พระอานนท์มีความเสียใจว่า ท่านเองเป็นแค่พระโสดาบัน ยังไม่เป็นพระอรหันต์ 
  • ถ้าพระพุทธเจ้านิพพานเวลานี้ ต่อไป ก็ไม่มีครูสอน องค์สมเด็จพระชินสีห์ จึงตรัสว่า
  • "อานันทะ ดูกรอานนท์ เมื่อตถาคตนิพพานไปแล้ว พระธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสไว้จะเป็นครูสอนเธอ
  • โดยเฉพาะความจริงคำว่าพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายเป็นแต่เพียงเรือนร่างที่อาศัยเท่านั้น พระพุทธเจ้าคือ กายทิพย์หรือที่เรียกว่า อทิสสมานกาย
  • เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน อทิสสมานกายที่มีความสะอาด ตัดกิเลสได้ผ่องใส เป็นกายทิพย์ความเป็นทิพย์ลูกหลานทุกคนไม่มีการสลายตัว
  • การจะเห็นพระพุทธเจ้าถือว่าเห็นความดีของท่าน ถ้าถามว่าทำไมเห็นตัวก็ต้องขอตอบว่า ในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ 
  • เวลานั้น ถ้าใครนึกถึงองค์สมเด็จพระบรมครู หรือว่าตั้งใจปฏิบัติความดีเพื่อมรรคผล องค์สมเด็จพระทศพลอยู่ไกลแสนไกล ก็เปล่งฉัพพรรณรังสี คือรัศมีของพระองค์ให้ไปถึงหน้าคนนั้น ก็ปรากฏเป็นพระรูปพระโฉมขององค์นั่งข้างหน้า แล้วก็เทศน์สอนเหมือนกับพระองค์นั่งอยู่ที่นั้นเอง
  • ก็รวมความว่า คนนั้นก็ฟังเทศน์จากพระองค์เองก็แล้วกัน อันนี้เหมือนกับลูกหลานทุกคนที่กำลังฟังอยู่ว่า เห็นภาพพระพุทธเจ้า ก็ถือว่าเห็นฉัพพรรณรังสี ก็เหมือนเห็นพระองค์นั้นเอง
  • จะพูดอะไรกันก็ได้ จะสอนอะไรก็ได้ จะนำใครไปไหนก็ได้เหมือนกับพระองค์นำไปเอง ฉะนั้นถ้าเห็นภาพ ให้นึกว่านั่นคือพระพุทธเจ้าตรงไม่มีอะไรผิด

รวมคำสอนธรรมปฏิบัติ เล่ม ๑๖
โดย หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น