วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

๔๗๗. เหตุ..ขวางกั้น..มรรค ผล และนิพพาน

ในภาพอาจจะมี อาหาร
๔๗๗. เหตุ..ขวางกั้น..มรรค ผล และนิพพาน
เมื่อเราปฏิบัติธรรม จนก้าวหน้ามาถึงระดับ จิตเป็น สังขารุเปกขาญาณ จิตเฉยต่ออารมภ์ที่มากระทบขันธ์๕ เป็นญาณสูงสุดของโลกียฌาน(ญาณที่ ๑๑) แต่ไม่สามารถเดินจิตเข้าสู่อริยมรรคได้ อาจเกิดจาก สาเหตุ ๖ ประการ
๑. เคยตั้งเจตนาปรารถนาพุทธภูมิ และยังแน่วแน่ ให้ผู้ปฏิบัติอธิษฐานถอนพุทธภูมิ ต่อหน้าพระประธาน
๒. เคยผิดล่วงเกินบูรพการี มารดา บิดา พระอุปัชฌาย์ ให้ทำพิธีขอขมาลาโทษ ต่อบุคคลผู้มีพระคุณ (ดอกไม้ธูปเทียน) หากท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว ให้ทำการขอขมาต่อหน้ารูปภาพ หลุมศพ หรืออัฏฐิ ถ้าไม่สามารถทำได้ ให้อธิษฐานต่อหน้าพระประธานโดยมีวิปัสสนาจารย์เป็นสักขีพยาน
๓. เคยตำหนิล่วงเกินพระอริยบุคคลทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอขมาต่อหน้าพระประธาน
๔. เคยทำศีลวิบัติ สำหรับฆราวาสให้สมาทานและรักษาศีลใหม่ ถ้าเป็นพระภิกษุที่ต้องอาบัติปาราชิกแล้ว ต้องลาสิกขามาเป็นฆราวาส แล้วปฏิบัติต่อไปก็จะผ่านญาณนี้ไปได้ แต่ถ้าต้องอาบัติที่ต่ำกว่า ก็ต้องปฏิบัติตามพระวินัยเช่น อยู่ปริวาสหรือแสดงปลงอาบัตินั้นๆ เสีย
๕. เคยทำอนันตริยกรรม ๕ เช่น ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์ ประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้าถึงกับทำให้เกิดห้อพระโลหิต และการทำลายสงฆ์ให้แตกแยก ไม่สามารถแก้ในชาตินี้ได้
๖. ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ และไม่ต้องการเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ ให้ผู้ปฏิบัติอธิษฐานกล่าวคำขออโหสิ กรรมและคำถอนพุทธภูมิต่อหน้าพระประธาน
**คำขออโหสิกรรมและคำถอนพุทธภูมิ***
“หากข้าพเจ้า(ชื่อ.................) ได้เคยล่วงเกิน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ บรรพบุรุษ บุพการี และผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน จากในอดีตถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้า(ชื่อ.........)ขออโหสิกรรมในปัจจุบันชาติ สำหรับการล่วงเกิน กระทำผิด ทางกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ถ้าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ก็ขอให้เกิดวิปัสสนาปัญญา ประจักษ์แจ้งในอริยสัจ ๔ เข้าถึงความตรัสรู้ คือ มรรค ผล นิพพาน ในปัจจุบันชาติด้วยเถิด
.....หากข้าพเจ้า(ชื่อ...............) เคยอธิษฐานให้ไปเกิดในยุค พระศรีอริยเมตตรัย หรือเคยปรารถนาพุทธภูมิมา ไม่ว่ากี่ภพ กี่ชาติ กี่อสงขัยมหากัปป์ จากในอดีตถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้า(ชื่อ........) ขอถอนคำอธิษฐานและความปรารถนาทั้ง ๒ เพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้ได้บรรลุ มรรค ผล นิพพาน กับพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ ภายในปัจจุบันชาติด้วยเถิด”
****หลังจากคำอธิษฐาน คำขออโหสิกรรมและคำถอนพุทธภูมิ ผู้ปฏิบัติที่มีอินทรีย์ ๕ สมดุลแล้วสภาวะธรรมจะเริ่มพัฒนา และเกิดสภาวะธรรมของรูปนามใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนเดิมทันที ทำให้ก้าวหน้าต่อไปสู่ญาณที่สูงขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น