วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์_บทแทรก

(1)ตระกูล*หนอ* กายนำจิต_จิตตามกาย>>ไม่เคยทัน ลืมง่าย
(2)ตระกูล*พุทโธ* หายใจเข้า>>พุท หายใจออก>>โธ
ก้าวเท้าขวา>>พุท. ก้าวเท้าซ้าย>>โธ......>>กายนำ_จิตตาม วันนึงปฏิบัติกี่นาที
(3)ตระกูล*ขยับแขน*แล้วรู้ตามกาย>>>>กายนำ จิตตาม
(4)ตระกูล*สัมมาอรหันต์* จิตนำความรู้สึก>>ถ้าท่องตลอดวันจะเป็น มหาสติ
(5)รู้กายในกาย>>ท่องพุทโธ รัวๆ ลอยๆ>>จิตนำกาย คือ มหาสติ
(6)รู้เวทนาในเวทนา>>ดูอารมย์>>รู้ทันอารมย์>>ดับ..จิตอยู่นอกนานแล้ว..พึ่งรู้ตัว
(7)รู้จิตในจิต>>ดูจิต_ดูความคิด>>รู้ทันจิต>>ดับ..จิตลอย ไม่เคยตามดูทัน
(8)รู้ธรรมในธรรม>>มันเกิดขึ้น แล้วยอมรับ>>ดับ..จิตอยู่นอก สมาธินอกกาย
(1)ท่องพุทโธ รัวๆ ลอยๆ ต่อเนื่องตลอดวัน คือ จิตนำกาย รูักายในกาย มหาสติ
(2)ท่องพุทโธ รัวๆ ลอยๆ ไร้สถานที่ ไร้กำหนดเวลา ไร้รูปแบบ ไร้เครื่องแบบ
(3)ท่องพุทโธแล้วหยุด>>คือสติ แต่ถ้าท่องตลอดชีวิต>>คือมหาสติ
(4)เพ่งจิตที่หน้าอก จน อกเริ่มแข็ง หนักๆ หน่วงๆ คล้ายกรดไหลย้อน
หมายถึงจิตรวมได้แล้ว..ฝึกต่อจนกลายเป็น*ดวงกสิณ*ติดถาวร
(5)ยิ้ม..ตลอดทั้งวัน เวลายิ้ม กายในจะมีพลังงานเกิด
(6)ชีวิตมีสุข>>อ่อนน้อม ถ่อมตน ยอมคน มีสัมมาคารวะ พูดเพราะ ขยัน
(7)บารมีกาย>>ให้ทาน ช่วยเหลือ เสียสละ..อย่าปล่อยให้โอกาศหลุดลอย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น