วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

จิตเหนือสรรพสิ่ง


 • จิตโลภะ จิตเปรต
 • จิตราคะ โลภะ มากจนหมกมุ่น จิตอสูรกาย
 • จิตหลงมัวเมาสร้างฝัน จิตสัตว์เดรฉาน
 • จิตโทสะ พยาปาทะ จิตสัตว์อบายนรกทุคติ
 • จิตทรงศีล จิตมนุษย์ผู้ทรงความประเสริฐ
 • จิตหิริ จิตโอตตัปปะ จิตเทวดา
 • จิตเมตตา จิตพรหม
 • จิตว่าง... จิตอรูปพรหม
 • จิตวาง ... อริยจิต
 • จิตหลุดพ้น อวิชชา ตัณหา อุปาทาน...
 • จิตเหนือสรรพสิ่ง 
 • จิตถึงซึ่งธรรมชาติแท้บริสุทธิ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น